Pravo i propisi

Dokumenti za preuzimanje

Ovdje ćete pronaći tekstove zakona, uredbi i kolektivnih ugovora, zatim konvencija MOR-a, preporuka UNESCO-a i drugih međunarodnih dokumenata u PDF formatu za preuzimanje i ispis.

Tumačenje članka 67. temeljnog kolektivnog ugovora o prijevozu

Povjerenstvo za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (zaključenog 12. prosinca 2012.), koje čine predstavnici resornog Ministarstva i sindikata potpisnika TKU-a, donijelo je 30. siječnja 2013. slijedeće tumačenje članka 67. TKU-a u vezi sa člankom 6. Dodatka I TKU-a: Tumačenje broj 1/67 od 30. siječnja 2013. Zaposlenici u ustanovama koje […]

Utvrđivanje trajanja godišnjeg odmora

Odredbom članka 55. ZOR-a propisano je da za svaku kalendarsku godinu radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna, a maloljetni radnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, ima za svaku kalendarsku […]

Odgovor na upite zašto ne možemo tužiti samo RH

Poštovane kolegice i kolege, Od 1. ožujka 2013. stupila je na snagu Uredba o koeficijentima kojom su smanjeni koeficijenti za 3%. Sindikat povodom toga priprema niz prosvjednih aktivnosti, o čemu ćete biti obaviješteni. Međutim, osim prosvjeda Sindikat organizira i sudske tužbe jer je smanjivanje koeficijenata protupravni postupak i mi čvrsto vjerujemo da ćemo vaša prava […]

Prednosti članstva