Antikorupcijsko vijeće Hrvatskog sabora raspravljalo o nepravilnostima na Veterinarskom institutu

8. veljače u Saboru je održana sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije na temu nepravilnosti u radu Hrvatskog veterinarskog instituta (HVI), na kojoj su sudjelovali i predstavnici NSZVO-a

Ispred Sindikata znanosti sjednici su prisustvovali predsjednik NSZVO prof. dr. sc. Petar Pervan i Ana Petošić, pravnica u Sindikatu. U nastavku slijedi video snimka sjednice:

Izlaganje Ane Petošić možete pronaći na vremenskoj oznaci 1:41:10, a izlaganje Petra Pervana na vremenskoj oznaci 2:25:35.

Budući da je na sjednici bilo puno riječi o utvrđenim nepravilnostima u radu Instituta, podsjećamo kako je Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, potaknut brojnim upitima članstva te pisanom anonimnom predstavkom zaposlenika koji su ukazivali na nepravilnosti na HVI-u, još 27. srpnja 2017. godine podnio Ministarstvu znanosti i obrazovanja (MZO) Zahtjev za provođenjem upravnog nadzora nad zakonitošću rada i općih akata HVI-a.

Anonimnom predstavkom zaposlenika upozoreno je na nezakonito raspolaganje sredstvima HVI-a, nezakoniti sastav Znanstvenog vijeća HVI-a, nepravilnosti u svezi s isplatama naknada za rad članova upravnog vijeća, neovlašteno i nezakonito potpisivanje odluka o isplatama uvećanja plaća, nezakonito korištenje službenih vozila u privatne svrhe i nezakonito zapošljavanje na HVI-u.

Sindikat znanosti je konačan nalaz i mišljenje MZO-a zaprimio 11. svibnja 2021., gotovo 4 godine od podnošenja zahtjeva za provedbu upravnog nadzora.

MZO je upravni nadzor izvršilo temeljem članka 113. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članaka 64. do 68. Zakona o ustanovama, a predmet upravnog nadzora bila je zakonitost rada i poslovanja Instituta u razdoblju 2014.-2017. godine.

Prije upravnog nadzora, 2017. g. financijsku reviziju je provela i Državna revizija, a u međuvremenu je proveden i proračunski nadzor od strane Ministarstva financija za razdoblje 2017.-2019. godine.

U provedenim postupcima utvrđen je niz nepravilnosti u radu HVI-a od kojih izdvajamo sljedeće:

 • da pojedini opći akti na HVI-u po kojima se postupalo nisu donošeni od za to ovlaštenih tijela;
  • da važeći Pravilnik o radu HVI-a nije donijelo Upravno vijeće kao ovlašteno tijelo za njegovo donošenje nego ravnatelj;
  • da je u razdoblju od 1. siječnja 2017. godine do 31. svibnja 2019. godine isplaćivana plaća zaposlenicima temeljem Pravilnika o općim i posebnim dodacima na plaću i promjenjivom dijelu plaće koji je donio ravnatelj, a ne za to nadležno Upravno vijeće Instituta;
  • ravnatelj Instituta donosio odluke o plaći u kojima je uz kolektivnim ugovorom propisane dodatke na plaću, utvrđen i dodatak na plaću temeljem internog Pravilnika Instituta;
 • da po općim aktima donesenim od ovlaštenih tijela HVI-a nije postupano odnosno isti se nisu poštovali;
  • tako je državna revizija utvrdila da raspodjela prihoda ostvarenih na tržištu od vlastite djelatnosti u iznosu 939.496,00 kn nije izvršena u skladu s odredbama Pravilnika o načinu raspodjele prihoda ostvarenih na tržištu od vlastite djelatnosti. Više su za navedeni iznos raspoređeni vlastiti prihodi za dodatke na plaću znanstvenicima, suradnicima i ostalim zaposlenicima;
 • da sastav tijela koja su upravljala HVI-om nije bio usklađen sa zakonom;
  • do početka 2017. godine predstavnik radnika u Upravnom vijeću je izabiran na nezakonit način u postupku koji nije provođen kako nalaže Zakon o radu – imenovanjem od strane radničkog vijeća ili temeljem izbora koji se provode kao izbori za radničko vijeće koje ima jednog člana;
  • prema stajalištu MZO-a, sastav znanstvenog vijeća do 2017. godine nije bio usklađen sa ZZDVO-om;
 • nepravilno su sklapani ugovori o radu sa zaposlenicima;
  • prema stajalištu MZO-a, iste osobe su temeljem dva (ili više) ugovora o radu raspoređene na dva različita radna mjesta i temeljem toga isplaćivana im je plaća za isto razdoblje – iste osobe su istovremeno imale dva sklopljena ugovora o radu s istim poslodavcem na puno radno vrijeme;
 • godišnji financijski izvještaji su pogrešno sastavljani – nevjerodostojni;
  • da informacije o financijskom položaju i uspješnosti poslovanja Instituta na temelju financijskih izvještaja za 2014. g. nisu vjerodostojni odnosno da su podaci u navedenom financijskom izvještaju pogrešno iskazani (pogrešno je iskazan manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 15.042.293 kuna jer nije iskazan preneseni višak/manjak iz prethodne godine);
  • Institut nije donosio odluke o raspodjeli ostvarenog viška, odnosno podmirenju prenesenog manjka za 2014. i 2015. g. sukladno obvezi koja proizlazi iz Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu;
 • netransparentno trošenje sredstava iz vlastitih prihoda
  • tijekom upravnog nadzora nije dostavljena dokumentacija iz koje bi bilo razvidno da su sredstva ostvarena iz vlastite djelatnosti utrošena u skladu s namjenama kako je propisano Pravilnikom o općim i posebnim dodacima na plaću i promjenjivom dijelu plaće unatoč tomu što Pravilnik propisuje posebnu obvezu praćenja trošenja sredstava;
 • neuredno/nepravilno vođenje dokumentacije o različitim vrstama troškova:
  • evidencije o troškovima službenog puta u zemlji i inozemstvu nisu vođene sukladno Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu;
  • putni nalozi su neuredno popunjeni, ne sadrže sve potrebne elemente;
  • analizirani ulazni računi pokazuju da istima nisu priložene zahtjevnice za nabavu niti narudžbenice, nije razvidno tko je inicirao nabavu, tko ju je odobrio, koja vrsta roba/usluga/radova se nabavlja, uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena, a što nije sukladno Računovodstvenoj proceduri (interni propis Instituta);
 • isplate za rad u upravnom vijeću nakon isteka mandata
  • u razdoblju od 2015. do 2017. g. naknada članovima UV je isplaćivana sukladno važećim internim aktima Instituta izuzev jednog slučaja koji se odnosi na isplatu naknada članovima UV nakon isteka njihova mandata za jedan mjesec;
 • zaključivanje ugovora bez prethodno potrebnih ishođenih suglasnosti
  • u razdoblju od 2014. g. do sredine 2017. g. Institut je sa Zagrebačkom bankom sklopio ukupno 35 zaključnica (ugovora) bez prethodno ishođene potrebne suglasnosti, s tim da je za 6 zaključnica bilo potrebno zatražiti i dobiti suglasnost Upravnog vijeća, a za njih 29 suglasnost MZO-a i Ministarstva poljoprivrede;
  • u razdoblju od 2014. do 18. rujna 2017. g. Institut je sklopio 14 ugovora i 3 aneksa s Ministarstvom poljoprivrede bez prethodno ishođene potrebne suglasnosti s time da je za 2 ugovora i 2 aneksa bilo potrebno zatražiti i dobiti suglasnost MZO-a.

Sukladno članku 37. stavku 2. Zakona o ustanovama, ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada ustanove. Odgovornost čelnika proračunskog korisnika za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima proizlazi iz članka 95. Zakona o proračunu.

Sukladno članku 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti, čelnik je odgovoran za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

U slučaju da se utvrdi da je čelnik proračunskog korisnika državnog proračuna prekršio odredbe Zakona o fiskalnoj odgovornosti, isti će staviti svoj mandat na raspolaganje tijelu koje ga je imenovalo, sukladno propisima o imenovanju.

Do sada, unatoč uočenim nepravilnostima na HVI-u, za odgovorne osobe na toj instituciji nismo uočili nikakve posljedice.


Ključne riječi:

Hrvatski sabor, Hrvatski veterinarski institut, upravni nadzor

Vezane vijesti

Prednosti članstva