sigma maticaStambeno zbrinjavanje članova

Temeljna misija Matice stanogradnje je pružanje pomoći u stambenom zbrinjavanju članova sindikata kako bi članovi na najprimjereniji i ekonomski najprihvatljiviji način riješili jedno od osnovnih životnih pitanja, a to je osiguranje svog životnog prostora.

Matica stanogradnja svoje aktivnosti stoga usmjerava prema realizaciji projekata stambene izgradnje u kojima će svojim članovima moći, u prvom redu, ponuditi cijenu kvadrata stana osjetno nižu od trenutnih tržišnih cijena, ali vodeći pri tom računa da kvaliteta izgrađenih stanova ne bude narušena već, nasuprot, da bude iznadprosječna. Isto tako, ulažu se napori kako bi se članovima osigurali što povoljniji uvjeti kreditiranja od strane poslovnih banaka koje su spremne pratiti projekte stambene izgradnje.

Na osnovu prikupljenih podataka dobivenih provedenim anketama među članovima svih sindikata, identificiraju se potrebe članstva za stambenim zbrinjavanjem te se u tom pravcu strateški planira buduća gradnja po gradovima i županijama u cijeloj Hrvatskoj.

Back to Top