Otvoreno pismo rektoru Borasu

Sindikat znanosti reagirao je uoči sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu s ciljem zaštite prava naših članova na Filozofskom te Tekstilno-tehnološkom fakultetu na slobodni izbor čelnika vlastitog fakulteta

Sindikat znanosti obratio se rektoru Sveučilišta u Zagrebu Damiru Borasu kako bi uoči održavanja 12. redovite sjednice Senata Sveučilišta ukazao na zakonske i statutarne obveze Sveučilišta prema dvjema sastavnicama koje do sada nisu u redovitom postupku izabrale svoje dekane, a čiji mandat bi trebao započeti 1. listopada ove godine. Radi se o Filozofskom fakultetu te Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Pismo objavljujemo u cijelosti:

 

U Zagrebu, 8. rujna 2020. godine

REKTORAT SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 14
10 000 ZAGREB

n/r rektora prof. dr. sc. Damira Borasa

 

PREDMET:           Otvoreno pismo Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja rektoru Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damiru Borasu s pozivom na zakonito postupanje u vezi prava Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na prijedlog kandidata za obnašatelja dužnosti dekana sastavnica od 1. listopada 2020. godine.

 

Poštovani gospodine rektore,

obraćamo Vam se s ciljem zaštite radnih i  akademskih prava naših članova – zaposlenika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i zaposlenika Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a uoči održavanja 12. redovite sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020., koja je najavljena za utorak, 15. rujna 2020. godine.

Budući da se radi o posljednjoj redovitoj sjednici Senata u tekućoj akademskoj godini, ovim putem Vas podsjećamo na Vaše zakonske i statutarne obveze prema gore navedenim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu (odnosno njihovim zaposlenicima), koje do sada nisu u redovitom postupku izabrale svoje dekane koji bi na dužnost trebali stupiti 1. listopada 2020. godine.

Uredno izvršenje Vaših zakonskih i statutarnih obveza prema spomenutim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu pretpostavka je realizacije jednog od njihovih temeljnih prava, a to je pravo na slobodni izbor čelnika vlastitog fakulteta odnosno na predlaganje kandidata obnašatelja te dužnosti kada on u redovnom postupku nije izabran. Pri tome prvenstveno mislimo na Vaše obveze iz članka 13. stavaka 3. i 4. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, kojima je propisano da rektor vodi poslovanje sveučilišta sukladno Statutu te da predsjedava Senatu, priprema i predlaže dnevni red sjednica Senata.

Upravo vezano za vaše ovlasti pripremanja i predlaganja dnevnog reda sjednica Senata, želimo Vas podsjetiti da su stručna vijeća obje gore navedene sastavnice, temeljem članka 42. stavka 4. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, u statutarnom roku dostavile Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu svoje prijedloge za obnašatelje dužnosti dekana na tim ustanovama od 1. listopada 2020. godine. Smatramo da ste navedene prijedloge sastavnica, temeljem članka 13. stavaka 3. i 4. i članka 42. stavka 4. i 5. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, dužni staviti na dnevni red predstojeće sjednice Senata te na taj način omogućiti da Senat, kao za to jedino nadležno tijelo, o njima odlučuje.

Naime, članak 42. stavak 4. Statuta Sveučilišta propisuje da „ako se novi dekan ne izabere do isteka ranijeg mandata, stručno vijeće će u roku od 30 dana predložiti Senatu osobu koja ispunjava propisane uvjete kao obnašatelja dužnosti do izbora dekana“  te da „Senat u roku od 30 dana imenuje obnašatelja dužnosti nakon pribavljene suglasnosti rektora“. Nažalost, unatoč isteku spomenutih rokova propisanih Statutom Sveučilišta u Zagrebu, kao rektor Sveučilišta do današnjeg dana niste na dnevni red Senata stavili točke dnevnog reda unutar kojih bi Senat razmotrio prijedloge sastavnica te, u skladu sa Statutom, na prijedlog sastavnica imenovao obnašatelje dužnosti dekana na tim ustanovama od 1. listopada 2020. godine.

Smatramo da ste ovakvim postupanjem povrijedili pravo navedenih sastavnica, odnosno njihovih zaposlenika da u svojstvu članova stručnih vijeća slobodno predlože kandidata za obnašatelje dužnosti  dekana svog fakulteta, ali da ste se istodobno ogriješili i o svoje obveze prema Senatu Sveučilišta jer ste mu uskratili mogućnost da pravovremeno i meritorno odlučuje o pitanju u kojem je to najviše Sveučilišno tijelo isključivo ovlašteno odlučivati.

Ovakvo Vaše postupanje ozbiljno dovodi u pitanje pravilnost i zakonitost Vašega rada, osobito s obzirom na to da se, prema našim saznanjima, ne radi o nenamjernom propustu, jer ste o svojim obvezama u pogledu stavljanja ovog pitanja na dnevni red sjednice Senata bili višekratno informirani i konzultirani od više zainteresiranih strana.

Posebno naglašavamo da postojeće imenovanje trenutnog obnašatelja dužnosti dekana, do kojeg je došlo radi razrješenja bivše dekanice na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ne derogira pravo Filozofskog fakulteta, odnosno njegovih zaposlenika reprezentiranih kroz stručno vijeće Fakulteta, da od 1. listopada 2020. godine obnašatelj dužnosti dekana bude osoba koju je ta sastavnica predložila Senatu temeljem članka 42. stavka 4. Statuta Sveučilišta.

Naime, obnašanje dužnosti dekana od strane prof. dr. sc. Miljenka Šimprage, koji je imenovan zbog suspenzije i razrješenja bivše dekanice, nema se opravdanja protegnuti i na razdoblje nakon isteka mandata na kojeg je razriješena dekanica inicijalno izabrana, dakle nakon 30. rujna 2020. godine. Počevši od 1. listopada 2020. godine, na imenovanje za obnašatelja dužnosti ima pravo kandidat kojeg je Filozofski fakultet istakao u postupku provođenom povodom okolnosti da pravovremeno nije dovršen redoviti postupak izbora dekana, a sukladno članku 42. stavku 4. Statuta. Radi se o dvije različite pravne osnove imenovanja obnašatelja dužnosti, od kojih prva (imenovanje zbog razrješenja dekanice) otpada u trenutku isteka mandata na kojeg je bila izabrana razriješena dekanica. Obnašanje dužnosti dekana prof. dr. sc. Šimprage ne može se protegnuti na razdoblje poslije isteka mandata na koji je izabrana razriješena dekanica, budući da Statut izrijekom propisuje način na koji se obnašatelj dužnosti imenuje ako do isteka mandata prethodnog dekana nije izabran novi dekan. Statut jasno propisuje da osobu za obnašatelja dužnosti u tom razdoblju najprije predlaže sam fakultet, a samo u slučaju kada fakultet u za to određenom roku propusti predložiti svog kandidata, Senat može imenovati obnašatelja dužnosti dekana na prijedlog rektora.

Okolnost da Senat zbog propusta postupanja unutar statutarnih rokova nije imenovao obnašatelja dužnosti na prijedlog sastavnica ne sprječava Senat da to naknadno učini, jer Statut u ovom slučaju propisuje instruktivne (monitorne) rokove koji ne dovode do gubitka prava sastavnica i Senata. Prema tome, Senat i protekom tih rokova može, na prijedlog sastavnica, pravovaljano imenovati obnašatelje dužnosti dekana sastavnica.

Sve dok Senat ne odluči o prijedlogu kandidata sastavnica, sukladno Statutu, nijedno drugo tijelo ne može predložiti ili imenovati obnašatelja dužnosti dekana sastavnice. Jedini slučaj u kojem Senat može na prijedlog rektora imenovati obnašatelja dužnosti, bez da uzme u obzir prijedlog sastavnice, jest onda kada prijedlog kandidata sa sastavnice u cijelosti izostane u propisanom roku od 30 dana.

S obzirom na to da su obje sastavnice u vezi kojih Vam se obraćamo svoj prijedlog Senatu dostavile u Statutom Sveučilišta u Zagrebu predviđenim rokovima, Senat je dužan o njima odlučiti. U skladu s navedenim, rektorova je statutarna obveza da prispjele prijedloge stavi na dnevni red sjednice Senata kako bi Senatu omogućio da ispuni svoje statutarne dužnosti.

Slijedom svega navedenog, poštovani rektore, molimo Vas da na 12. redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020., najavljenoj za utorak, 15. rujna 2020. godine ispunite svoje zakonske i statutarne dužnosti tako što ćete na dnevni red uvrstiti točke pod kojima će Senat Sveučilišta odlučiti o pravodobno prispjelim prijedlozima kandidata za obnašatelje dužnosti dekana na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

S poštovanjem,

 

NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA

prof. dr. sc. Igor Radeka, predsjednik Velikog vijeća, v.r.

Ana Petošić, dipl. iur., v.r.


Ključne riječi:

Damir Boras, filozofski fakultet, otvoreno pismo, Sveučilište u Zagrebu, tekstilno-tehnološki fakultet

Vezane vijesti

Prednosti članstva