Vijesti iz Velikog vijeća (sjednica od 23.04.2005.)

Donosimo izvatke iz zapisnika sa zadnje sjednice Velikog vijeća VIJESTI IZ VELIKOG VIJEĆA U “Domu obrtnika”, Zagreb, 23. travnja 2005. održana je 1. redovna sjednica Velikog vijeća Sindikata u VII sazivu. Na sjednici je bilo prisutno 25 od 27 članova Vijeća[1]. Veliko vijeće raspravilo je niz tema iz politike i strategije Sindikata:· problemu asistanata· politici […]

Donosimo izvatke iz zapisnika sa zadnje sjednice Velikog vijeća

VIJESTI IZ VELIKOG VIJEĆA U “Domu obrtnika”, Zagreb, 23. travnja 2005. održana je 1. redovna sjednica Velikog vijeća Sindikata u VII sazivu. Na sjednici je bilo prisutno 25 od 27 članova Vijeća[1]. Veliko vijeće raspravilo je niz tema iz politike i strategije Sindikata:· problemu asistanata· politici plaća i aktualnostima iz odnosa s Vladom i resornim Ministarstvom· pokretanju pregovora o Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje· implementaciji Bolognskog procesa i o opterećenju nastavnikaTako?er: · konstituirano je Veliko vijeće u VII sazivu i izabran predsjednik, te su učinjenje promjene u sastavu Malog i Upravnog vijeća· raspravilo se o internim pitanjima Problem asistenataZbog potrebe zaštite radno-pravnog položaja asistenata – osoba u suradničkim zvanjima, Malo vijeće je odlučilo pokrenuti uspostavu odgovarajućih mehanizama. U sustavu je uočen problem nejednakosti asistenata u pravima i obvezama, odnosno problem prevelikog nastavnog opterećenja protivnog najvišim propisanim nastavnim opterećenjima. Kao jedan vid rješenja moguće je institucionaliziranje neovisne osobe (“kuma”), dodijeljene svakom asistentu, a zadužene za brigu i praćenje znanstvenog rada i napredovanja svakog asistenta ponaosob. Ta osoba ne bi smjela biti mentor asistenta, a morala bi biti najmanje u zvanju redovnog profesora. Tako?er je pojašnjen drugačiji model zaštite asistenata, model “ombudsmana” – osobe koja bi na razini sveučilišta bila zadužena za rješavanje problema asistenata.Tajništvo Sindikata izraditi će pravni i provedbeni prijedlog institucionaliziranih mehanizama zaštite radno-pravnog položaja asistenata i pokrenuti aktivnosti radi implementacije istog u naš sveučilišni život, te u odgovarajuće pozitivne pravne norme. Politika plaća i aktualnosti iz odnosa s Vladom i resornim MinistarstvomKolektivni ugovor za plaće i materijalna prava je istekao u prosincu, a novi tada nije potpisan jer Ministarstvo nije pristalo na naš zahtjev o uklanjanju 12-postotnog zaostajanja plaća. Isplate božićnice i dara za djecu osigurane su temeljem prethodnog kolektivnog ugovora koji je istekao, pa stoga nije bilo nužde za potpisivanje novog ugovora.Veliko vijeće je istaknulo da su se sindikati ponijeli veoma odgovorno, jer nisu htjeli potpisati ponu?eni ugovor samo radi doprinosa solidarnosti, budući da nije ugovoreno niti jedno novo ili veće pravo.članovi Velikog vijeća su upoznati da se na GSV-u pristupilo izradi Nacionalnog sporazuma o politici plaća na temelju potrebe da se izbjegne utrka u rastu plaća te prijedloga da plaće rastu po stopi od 1% manjoj od stope rasta BDP-a, što zaposlenicima u javnom sektoru i odgovara.Veliko vijeće je prihvatilo izvještaj o politici plaća Sindikata, uključujući i inicijativu za rad na Sporazumu o nacionalnoj politici plaća kojim se treba osigurati rast plaća u prosvjeti, pod uvjetima koji su dogovoreni u Matici sindikata i prihvaćenim na Malom vijeću Sindikata.Veliko vijeće se tako?er osvrnulo na odnos Ministarstva prema nizu problema naših članova, od isplate i tretmana božičnica, nagodbe i posebnih uvjeta rada, nedonošenja koeficijenata prema Zakonu o znanosti i drugim pitanjima. Ministarstvo ne plaća posebne uvjete rada te valja na jesen pokrenuti individualne tužbe. Tako?er, pojašnjen je diskriminacijski karakter dodjele beneficiranih stambenih kredita na štetu nenastavnog osoblja i upozoreno na mogućnost ustavne tužbe.Nakon dulje rasprave, Veliko vijeće je konstatiralo da se problemi naših članova u Ministarstvu znanosti ne riješavaju. Osim problema asistenata (čl.119 i 8% za mr), niti jedan drugi problem nije riješen u godinu i pol dana. Zaključeno je kako je nužni preduvjet za ozbiljno razmatranje nove nagodbe o božičnici ispunjenje zahtjeva da Ministarstvo napokon započne rješavati naša pitanja. Tek nakon ispunjenja toga uvjeta može se razmotriti sve negativne i pozitivne implikacije nove nagodbe.Stoga je nužno radikalizirati odnose radi učinkovitog rada na rješavanju problema naših članova, i to ako skori sastanci ne donesu vidljivog rezultata. Pokretanje pregovora o Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanjeGranski kolektivni ugovor (GKU) automatski se produžuje na daljnji rok od 2 godine ako ugovorne strane ne iskoriste mogućnosti odustanka od njegove daljnje primjene. S obzirom na niz pitanja koja nisu ure?ena GKU-om, kao što je problem jednakog opterećenja asistenata, implementacija dodatka od 15% za više asistente, uvo?enje jubilarne nagrade za 45 godina staža u sustavu znanosti, povećanje plaća temeljem radnog staža za 4%, 8% i 10%, regulacija načina zapošljavanja novih ljudi u sustav znanosti, uvo?enje obveznog i plaćenog sistematskog liječničkog pregleda jednom godišnje, regulacija institucije “kuma”, odnosno “ombudsmana”, ugrada doprinosa solidarnosti, implementacija odredbe o solidarnoj i neograničenoj odgovornosti RH za obaveze ustanova, Veliko vijeće je naložilo Tajništvu Sindikata da pokrene postupak izmjena i dopuna granskog kolektivnog ugovora. Implementacija Bolognskog procesa i opterećenje nastavnikaU sklopu rasprave o Bolognskom procesu, uočen je problem prevelikog opterećenja nastavnika, te je upozoreno na opasnost od GATS sporazuma kojim se uvodi slobodni tržišni režim “usluga u prosvjeti”. U raspravi se iskristalizirao stav da je Bolognsku deklaraciju nemoguće implementirati bez pravne integracije sveučilišta.Veliko vijeće je formiralo radnu skupinu s ciljem da uoči sve probleme i pripremi sastanak nastavnika u visokom obrazovanju za 29. lipnja 2005. godine. Konstituiranje Velikog vijeća u VII sazivu i izbor predsjednika, te promjene u članstvu Malog i Upravnog vijećaNa prijedlog akademkinje Sibile Jelaske, Mirjane Kralj, akademika Ive Šlausa i Malog vijeća, Vilim Ribić je kandidiran za predsjednika Velikog vijeća na prijelazni mandat do konstituirajuće sjednice Velikog vijeća nakon Sabora.Na tajnom glasovanju provedenom nakon toga, V.Ribić jednoglasno je izabran na spomenutu funkciju.Dr. Sandra Švaljek izvjestila je o činjenici imenovanja na funkciju ravnatelja Ekonomskog instituta u Zagrebu. Za člana Velikog vijeća u VII sazivu umjesto dr. Sandre Švaljek izabran je s 14 glasova dr. Mario Gabričević.Sukladno Statutu Sindikata, Predsjednik Velikog vijeća je predložio osloba?anje dr. Želimira Dulčića od funkcije članstva u Malom vijeću, zbog zauzetosti usljed obnašanja funkcije prodekana na Ekonomskom fakultetu u Splitu.Veliko vijeće je tako?er upoznato s prijedlogom Malog vijeća o imenovanju dr. Branka Novaka s Ekonomskog fakulteta u Osijeku za vanjskog člana Upravnog vijeća.Jednoglasno je odlučeno da se dr. Želimir Dulčić osloba?a od obavljanja funkcije člana Malog vijeća, dok je dr. Branko Novak tako?er jednoglasno izabran na funkciju vanjskog člana Upravnog vijeća.Na upražnjeno mjesto u Malom vijeću s 9 glasova izabran je dr. Igor Radeka s Filozofskog fakulteta u Zadru. Interna pitanja i obavijestiImenovanjaImenovanje dva člana za Glavno vijeće Matice sindikata javnih službiS obzirom na povećanje članstva Sindikata znanosti, a sukladno čl. 22. st. 2. i čl. 45. st. 1. Statuta Matice, ukazala se potreba imenovanja još dva člana iz Sindikata znanosti u Glavno vijeće Matice. Za navedene funkcije jednoglasno su imenovani akademik Ivo Šlaus i g?a Zora Žitnik.Imenovanje dva člana za Financijski savjet dvaju nacionalnih vijećaTemeljem Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju raspisan je javni natječaj za prijavu kandidata za članove Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja. S obzirom da je Sindikat ovlašteni predlagatelj dvojice kandidata, dr. Krunoslav Pisk i dr. Miljenko Šimpraga jednoglasno su u ime Sindikata imenovani kandidatima za članstvo u spomenutom savjetu.Problem imenovanja člana u Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanjuTemeljem Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju raspisan je javni natječaj za prijavu kandidata za članove Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju. Veliko vijeće provelo je raspravu o smislu postojanja tog odbora, obzirom na dosadašnja negativna iskustva utjecaja politike na neovisnost rada takvog i drugih sličnih tijela.Ocijenjeno je da bi u svrhu ostvarenja smisla postojanja Odbora za etiku bilo potrebno da isti bude nevladina organizacija, sastavljena od stručnjaka i potpuno neovisna o politici, te stoga Sindikat odustaje od daljnjeg angažmana u ovom odboru. Integracijski procesi na sindikalnoj sceniVeliko vijeće je obaviješteno o integracijskim procesima na sindikalnoj sceni i o potrebi integracije sindikata, a koji su u tijeku. Spomenuta je integracija Matice, SSSH-a, Unicro-a i HUS-a kao i integracija sindikata prosvjete, a sve radi jačanja snage i pozicije sindikata u društvu. Malo vijeće već je podržalo pregovore o ujedinjenju sa sindikatima prosvjete, jer bi takvo ujedinjenje dalo veliki sinergijski učinak, stvorilo najveći sindikat u zemlji i predstavljalo priličan doprinos snazi prosvjete u društvu. Istaknuo je da je riječ o dugotrajnom procesu koji mora biti dobro promišljen.Veliko vijeće poduprlo je rad na ujedinjenju četiri sindikalne središnjice, pod uvjetima koje je artikulirala Matica. Veliko vijeće tako?er je poduprlo pregovore o ujedinjenju sindikata prosvjete na platformi koju je artikuliralo Malo vijeće, no naglasilo je kako je prihvatljivo samo takvo ujedinjenje sindikata prosvjete koje neće umanjiti standarde i kriterije našega sindikata, a podići će razinu i kriterije u ostala dva sindikata Izbori u SindikatuDosadašnji odaziv članstva na izborima ocijenjen je dobrim, što svjedoči o interesu za rad Sindikata. Nagrade i priznanja SindikataVelikom vijeću je predloženo dodjeljivanje nagrada i priznanja Sindikata za Sabor 2006. godine. Prihvaćajući inicijativu, Veliko vijeće je razmotrilo konkretne prijedloge, te odlučilo da se dr. Goran Granić proglasi počasnim članom Sindikata znanosti; da se dr. Zvonimira Šikića na sljedećem Saboru Sindikata predloži za prvog počasnog predsjednika Sindikata znanosti; da se novinarki Novog lista, Elviri Škomrlj iz Rijeke dodijeli odgovarajuća nagrada Sindikata za sustavno promoviranje tema iz znanstvene politike.Tako?er, razmatrano je i pitanje dodjeljivanja antinagrada za odre?ene pojedince, npr. za dr. Matu Crkvenca zbog dugova države zaposlenicima, za dr. Ivu Josipovića, zbog svesrdnog zalaganje protiv integracije sveučilišta i na koncu za Antu ?apića, zbog prepisanog magistarskog rada.O svim ovim prijedlozima članovi će još dodatno promisliti do idućih sjednica Velikog i Malog vijeća. Tajništvo Sindikata (P.Sch.) ——————————————————————————–[1] dr. Delko Barišić, dr. Višnja Besendorfer, dr. Želimir Dulčić, mr. Dragutin Futač, dr. Ivo Goldstein, dr. Alen Harapin, akademkinja Sibila Jelaska, Mirjana Kralj, dr. Antun Kraš, dr. Marija Lebedina-Manzoni, dr. Željko Mrklić, mr. Rajko Odobaša, dr. Darko Orešković, Predrag Perožić, dr. Petar Pervan, dr. Krunoslav Pisk, dr. Igor Radeka, Vilim Ribić, dr. Tvrtko Smital, dr. Zvonimir Šikić, dr. Miljenko Šimpraga, akademik Ivo Šlaus, Dubravko Trušček, dr. Nevenka Videk, Zora Žitnik.


Ključne riječi:

asistenti, bolonjski proces, izbori u sindikatu, kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, o teškim propustima Vlade RH u politici plaća, veliko vijeće

Vezane vijesti

Prednosti članstva