Zahtjevi sindikata za novu sliku Hrvatske

polazni zahtijevi sindikalnih središnjica s prijedlogom rokova ZAHTJEVI SINDIKATA ZA NOVU SLIKU HRVATSKE Svih pet sindikalnih središnjica, uključujući i našu, predstavili su svoje zahtjeve Vladi RH na sastanku s premijerkom, g?om Jadrankom Kosor, u srijedu 21. listopada. Niz sindikalnih zahtjeva smjera na veliko pospremanje u društvu radi radikalne promjene slike naše zemlje. Tražimo dostojanstvo, pravdu […]

polazni zahtijevi sindikalnih središnjica s prijedlogom rokova

ZAHTJEVI SINDIKATA ZA NOVU SLIKU HRVATSKE

Svih pet sindikalnih središnjica, uključujući i našu, predstavili su svoje zahtjeve Vladi RH na sastanku s premijerkom, g?om Jadrankom Kosor, u srijedu 21. listopada. Niz sindikalnih zahtjeva smjera na veliko pospremanje u društvu radi radikalne promjene slike naše zemlje. Tražimo dostojanstvo, pravdu i razvoj za naše gra?ane. Tražimo zemlju u kojoj niti jedan čovjek nije iznad zakona, zemlju u kojoj se poštuju propisi i vlastita pravila, zemlju u kojoj se isplati raditi, učiti i poduzimati. Tražimo preure?enje Hrvatske po uzoru na nordijske zemlje (tj. konkurentnost na tržištu i solidarnost u društvu).

Bude li Vlada ozbiljno pristupila razgovorima o našim zahtjevima s njom ćemo raditi za stolom i ugovoriti socijalni pakt, s jasno definiranim rokovima za realizaciju svake etape pakta. Ne bude li ova Vlada to mogla, sindikati će se za iste ciljeve boriti s gra?anima na ulici. Prvi sastanak na tu temu bio je relativno ohrabrujući jer je dogovoren način pregovaranja oko pojedinih tema.

Upoznajte se s našim zahtjevima.

PRVI RADNI PRIJEDLOG za žuran sastanak s predsjednicom Vlade radi izrade Socijalnog sporazuma

POLAZNI ZAHTJEVI SINDIKALNIH SREDIŠNJICA

s prijedlogom rokova

1. Donošenje izmjena Zakona o radu koje će jamčiti poboljšanje položaja radnika u praksi: posebice ograničavanje rada na odre?eno vrijeme. Ugovori na neodre?eno vrijeme moraju ostati/biti temeljni oblik zapošljavanja te ograničavanje tjednog rada na najviše 48 sati, uključujući prekovremeni rad!

rok: listopad 2009

2. Utvr?ivanje akcijskog plana i primjenu hitnih mjera za rješavanje problema unutarnje nelikvidnosti koja prijeti blokadom ukupne poslovne aktivnosti i daljnjem gubitku radnih mjesta u proizvodnji.

rok: listopad 2009

3. Promptna naplata svih poreza koje državni i privatni kapital nije platio državnom proračunu radi nužnog ukidanja kriznog poreza na plaće i mirovine i povrata stope PDV-a na 22 posto, a svakako promptno ukidanje istih po prvim znacima ekonomskog oporavka. Istovremeno je potrebno provesti štednju na rashodovnoj strani Državnog proračuna, bez zahvata u plaće i mirovine, a posebno ukidanjem svih privilegija, s ciljem održanja kupovne moći gra?ana, poticanja proizvodnje i smanjenja sive ekonomije i porezne evazije.

rok: do kraja 2009

4. Smanjivanje javne potrošnje i stavljanje rashoda države u 2010. godini u održive okvire

 • ukidanje bespovratnih potpora osim onih koje su usmjerene na unapre?ivanje znanja, inovacija i razvoja;
 • plan smanjivanja i ukidanja subvencija neuspješnim proizvodnjama, tj. preispitivanje sustava subvencija i njihovo usmjeravanje na proizvo?ače koji, sukladno razvojnim ciljevima, mogu za sobom „povući“ druge proizvodnje i gospodarske aktivnosti te bitno pridonijeti ukupnom razvoju RH (dodatno, potrebno je uspostaviti efikasni nadzor korištenja subvencija kao i indikatore praćenja njihovih učinaka kako bi se nove mjere bolje „ciljale“);
 • smanjivanje broja jedinica lokalne samouprave u skladu s principom racionalne organizacije u funkciji potreba gra?ana.
 • reformiranje javne uprave i javnih službi te racionaliziranje njihova poslovanja u prvome redu boljom organizacijom, informatizacijom i me?usobnim umrežavanjem;
 • smanjivanje sredstava iz Proračuna za vjerske zajednice i promjena modela njihova financiranja uvo?enjem crkvenog poreza;
 • preispitivanje načina financiranja i pomoći Hrvatima u BIH;
 • preispitivanje svih državnih investicijskih projekata;
 • revidiranje popisa branitelja te dovo?enje razine njihovih povlastica u sklad s mogućnostima države odnosno u sklad sa socijalnim pravima drugih posebno štićenih kategorija gra?ana;
 • žurno ukidanje povlaštenih mirovina i njihovo vraćanje pod opći propis;
 • interventno oporezovanje kapitala na način da kapital na jednaki način snosi teret zatvaranja proračunskog jaza i izlaska iz krize kao što je to snosio i rad (vidi dio o poreznom sustavu);
 • provo?enje dubinske analize poslovanja svih javnih poduzeća, na nacionalnoj i lokalnoj razini, od zapošljavanja, preko davanja različitih pomoći i sponzoriranja, do upravljanja nekretninama i dr. kako bi se otkrile i zatvorile „rupe“ nekontroliranog „curenja“ novca, kra?a i korupcije …).

rok: do donošenja državnog proračuna

5. Ukidanje školarina na fakultetima za sve studente koji uredno izvršavaju svoje obaveze. I uvo?enje kredita za financiranje ostalih troškova studija.

rok: donošenje zakona do kraja 2009,

stupanje na snagu za iduću školsku godinu

6. Smjesta utvrditi nove odvjetničke tarife prihvatljive gra?anima u skladu sa zaključcima GSV-a te preispitati javno-bilježničke ovlasti i tarife.

rok: listopad 2009

7. Zahtijevati ispunjenje obaveze Vlade RH prema zakonskim odredbama o minimalnoj plaći i dogovor sa sindikatima o premošćivanju postojećeg nepoštivanja propisa i dogovora.

rok: listopad 2009

8. Konačno regulirati rad nedjeljom u skladu sa zaključcima GSV-a.

rok: do kraja 2009

U DALJNJEM RADU NA SOCIJALNOM SPORAZUMU VALJA RASPRAVITI I DOGOVORITI SLJEDEĆE PRIJEDLOGE KAO SINDIKALNE ZAHTJEVE

Svaki od ovih zadataka mora imati svoje etape, rokove i nositelje te definirane zadatke Vlade, sindikata i poslodavaca u svakoj od etapa.

9. Uspostaviti novu ekonomsku politiku na načelima nordijskog modela što znači:

~ smanjena uloga države u gospodarstvu, jačanje tržišne regulacije (u mjeri i na način prisutan u skandinavskim zemljama), s ekonomskim kriterijima cijena ali zato snažnom socijalizacijom svih tržišnih posljedica u društvu, radi zaštite siromašnijih i slabijih;

~ osigurati bolju iskoristivost prirodnih resursa s posebnim naglaskom na njihovo očuvanje kao javnog dobra (bez privatizacije), razvijati obnovljive izvore energije i nove čiste tehnologije,

~ transparentnost javnih financija

~ temeljita reforma državne statistike radi zadovoljenja analitičkih potreba društva i države,

10. Uspostaviti novu poreznu politiku (jednako opteretiti i rad i kapital).

~ redefinirati tzv. namjenske poreze, mirovinski i zdravstveni doprinos, te doprinos za zapošljavanje važno posebno analizirati sa socijalnim partnerima.

~ ublažavanje poreznih tereta za kapital koji se vraća u proizvodnju;

~ oporezivanje kapitalne dobiti, dividendi i interventno povećanje poreza na dobit za 3% sumjerljivo i na rok na koji je kriznim porezom oporezovan rad;

~ oporezovati prodaju poduzeća te lokalni porez za prenamjenu djelatnosti poduzeća;

~ uvo?enje poreza na bogatstvo, poreza na nekretnine koje nisu u stambenoj ili proizvodnoj funkciji, poreza na imovinu čije se porijeklo ne može dokazati te poreza na naslje?e iznad odre?enog cenzusa;

~ uvo?enje poreza prilikom revalorizacije zemljišta (kada se povećava vrijednost zemljišta koje ulazi u gra?evinsku zonu);

11. Pretvorba i privatizacija

~ uspostaviti sustav dokazivanja porijekla imovine

~ oduzimanje sve imovine za koju se u sudskom postupku dokaže kao nelegalno stečena

~ oporezovati znatno jače imovinu za koju se ne može dokazati porijeklo

~ u nastavku privatizacije postići društveni konsenzus o modelu, uz aktivno sudjelovanje socijalnih partnera.

~ restrukturiranje Hrvatskog fonda za privatizaciju;

12. Uspostavu politike plaća na načelima pravednosti:

~ uklanjanje anomalija u plaćama

~ jedinstveni sustav plaća u državnom i javnom sektoru, na državnoj i lokalnoj razini

~ sustav plaća u javnom sektoru koji razlikuje uspješan od neuspješnog rada.

~ jačanje sustava kolektivnog pregovaranja o plaćama, osobito sektorskog, osobito u privatnom sektoru.

13. Nova poljoprivredna politika

~ proizvodnja jeftinije hrane i podizanje konkurentnosti hrvatske prehrambene industrije na svjetskom tržištu

~ uspostaviti sustav poticaja sukladan standardima Europske unije ali istovremeno uspostaviti institucije nadzora nad njihovim korištenjem te sustav sankcija nad onima koji sredstva nepravilno koriste

~ poticati okrupnjavanje obradivih površina i poticanje zadružne proizvodnje

~ otvaranje hladnjača i druge nužne infrastrukture

~ otkloniti sve administrativne prepreke koje onemogućavaju provo?enje velikih javnih projekata (melioracija, sustavi navodnjavanja i odvodnjavanja, sustavi obrane od tuče) za koja se mogu iskoristiti sredstva predpristupnih fondova EU.

14. Politika zapošljavanja

~ redefinirati sustav naknada za nezaposlene, vezati za poticajnost za traženje posla i volontersku aktivnost

~ politika zapošljavanja s jasno artikuliranim ciljem povećanja zaposlenosti na razinu predvi?enu Lisabonskim ugovorom u primjerenom roku;

15. Reforma mirovinskog sustava

~ ukidanje povlaštenih mirovina i njihovo vraćanje pod opći propis;

~ rješavanje položaja umirovljenika koji će mirovine ostvarivati samo iz I stupa;

~ riješiti problem umirovljenika koji su dobrovoljno ušli u II. mirovinski stup tako da im se omogući povratak u I. mirovinski stup ako je to za njih povoljnije;

~ uvo?enje zasebnog instituta prava na mirovinu temeljem punoga radnoga staža te osiguranje takve visine mirovine koja će odgovarati činjenici da je radnik proveo u radnom odnosu puni radni vijek.

~ najnižu mirovinu za 30 godina staža utvrditi u visini od najmanje 40% prosječne plaće;

~ izmijeniti formulu za uskla?ivanje mirovina i uvesti onu koja će omogućiti postepeni rast mirovina u odnosu na prosječnu plaću

~ mirovine koje nisu iz radnog odnosa isključiti iz mirovinskog sustava i nadomjestiti odre?enim davanjima socijalnog karaktera,

~ dodatak na mirovine tzv. novih umirovljenika uključiti u mirovinsku osnovicu kao mirovinu.

16. Reforma zdravstvenog sustava

~ hitno zaustaviti komercijalizaciju sustava

~ zaustavljanje prelijevanja javno-zdravstvenog novca u privatne džepove

~ jačati javno zdravstvo provo?enjem davno obećanog «velikog pospremanja« sustava (informatizacija, standardizacija usluga i kategorizacija bolnica) uz stavljanje naglaska na preventivu i široku cjenovnu, teritorijalnu dostupnost zdravstvenih usluga,

~ unapre?enje primarne zdravstvene zaštite,

~ zabrana istovremenog rada liječnika u javnom i privatnom zdravstvu

~ najstroža zabrana donošenja i primanja poklona u bolnici, kao i najstrože pravno sankcioniranje prikrivene ucjene nematerijalnim uslugama pacijenata)

~ jačanje odgovornosti i obaveza u radu zdravstvenog osoblja (u primarnoj zdravstvenoj zaštiti radni dan traje od 3,5 do 4,5 sata a za strpljivi razgovor s pacijentima nikada nemaju vremena)

~ ukidanje dodatnog doprinosa za zdravstvo od 3% za umirovljenike

~ jačanje odgovornosti i edukacije o komunikaciji i humanom pristupu pacijentima.

17. Reforma obrazovnog sustava

~ integracija i modernizacija sveučilišta

~ nagra?ivanje u korelaciji s kvalitetom rada nastavnika

~ osigurati besplatne udžbenike prema dohodovnom a ne statusnom položaju obitelji

~ pojačane investicije u gradnju škola, ?ačkih i studentskih domova

~ unaprijediti sustav obrazovanja odraslih uvo?enjem mjera koje će poslodavce i radnike poticati na sudjelovanje u dodatnom osposobljavanju te stvaranjem uvjeta za priznanje neformalnih oblika učenja

~ porezne olakšice gra?anima i poslodavcima za ulaganje u obrazovanje.

18. Nova administrativna podjela RH

~ preispitati broj općina, gradova i županija radi ostvarenja optimalno racionalnog ustroja te ustroj regija po europskim kriterijima;

19. Reformu javne uprave i pravosu?a

~ napraviti temeljitu analizu javne uprave radi provedbe mogućih racionalizacija

~ urediti sustav plaća koji potiče kvalitetu rada u državnoj upravi

~ kod reforme pravosu?a jačati odgovornost sudaca

~ unaprijediti sustav mirnog rješavanja radnih sporova;

20. Borba protiv korupcije (detekcija ključnog uzroka: predominantna uloga Države)

~ smanjivanjem uloge države u gospodarstvu,

~ zakonska zabrana sofisticiranih oblika korupcije u javnom sektoru – pokloni u ime zahvale,

~ ukidanja partijskih imenovanja na funkcije u državnim institucijama i poduzećima.

21. Ozbiljna demografska politika i zaštita dostojanstva starijih i nemoćnih

~ investicije Države u masovnu gradnju vrtića

~ razviti sustav oblika pomoći u kući starima i nemoćnima

~ investicije države u domove za stare i nemoćne.

22. Ukidanje povlastica i privilegija

~ zaustaviti kupovinu pojedinih kategorija birača zajedničkim sredstvima svih poreznih obveznika

~ uspostava transparentnog sustava socijalne pomoći ugroženih kategorija gra?ana i jačanje institucija neovisnog nadzora

~ dovo?enje socijalnih primitaka povlaštenih kategorija u sklad s primicima ostalih.

MHS

SSSH

NHS

URSH

HUS


Ključne riječi:

gospodarski program, programski dokumenti, zahtijevi sindikata

Vezane vijesti

Prednosti članstva