Sporazum PARTNERSTVO ZA RAZVOJ

Svjesni ozbiljnosti gospodarskih i socijalnih prilika koje zahtijevaju preuzimanje pune odgovornosti svih socijalnih i političkih snaga kako bi svojim primjerom pomogli mobilizaciji svih društvenih skupina i ljudskih potencijala u Republici Hrvatskoj, zalažemo se za punu afirmaciju načela tripartizma i postizanja konsenzusa na nacionalnoj razini o najvažnijim gospodarskim i socijalnim pitanjima.

Svjesni ozbiljnosti gospodarskih i socijalnih prilika koje zahtijevaju preuzimanje pune odgovornosti svih socijalnih i političkih snaga kako bi svojim primjerom pomogli mobilizaciji svih društvenih skupina i ljudskih potencijala u Republici Hrvatskoj, zalažemo se za punu afirmaciju načela tripartizma i postizanja konsenzusa na nacionalnoj razini o najvažnijim gospodarskim i socijalnim pitanjima.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA I SINDIKALNE SREDIŠNJICE

SPORAZUM “PARTNERSTVO ZA RAZVOJ”

Zagreb, 22. prosinca 2001.

Predstavnici socijalnih partnera koje na strani izvršne vlasti predstavlja Vlada Republike Hrvatske, na strani poslodavaca Hrvatska udruga poslodavaca, te na sindikalnoj strani predstavljaju Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Matica hrvatskih sindikata javnih službi, Nezavisni hrvatski sindikati, Hrvatska udruga sindikata i Udruga radničkih sindikata Hrvatske, sklapaju sporazum

PARTNERSTVO ZA RAZVOJ

I. Polazišta

Svjesni ozbiljnosti gospodarskih i socijalnih prilika koje zahtijevaju preuzimanje pune odgovornosti svih socijalnih i političkih snaga kako bi svojim primjerom pomogli mobilizaciji svih društvenih skupina i ljudskih potencijala u Republici Hrvatskoj, zalažemo se za punu afirmaciju načela tripartizma i postizanja konsenzusa na nacionalnoj razini o najvažnijim gospodarskim i socijalnim pitanjima. Socijalni partneri su svjesni da se cijelo društvo nalazi u ozbiljnim strukturnim promjenama, u procesu jačanja mehanizama tržišnog poslovanja, i ostvarivanja funkcije pravne države što će u narednom razdoblju zahtijevati provođenje reformi i promjena koje će u prvoj fazi zahtijevati i znatna odricanja svih socijalnih partnera i građana uz zaštitu socijalno i materijalno najugroženijih kategorija građana (radnika s najnižim plaćama, nezaposlenih, obitelji s većim brojem djece, umirovljenika s najnižim mirovinama i drugih socijalno ugroženih građana). Socijalni partneri su suglasni da je nužno smanjiti javnu potrošnju i poticati rast investicija u gospodarstvo kako bi se ono strukturno i tehnološki približilo gospodarstvima razvijenih zemalja, povećala njegova konkurentnost u uvjetima globalizacije, te ostvarili preduvjeti za osiguranje prosperiteta svih građana. Socijalni partneri prihvaćaju da se razvojni procesi temelje na načelima i zakonitostima tržišnog gospodarstva, kako bi se ostvario najvažniji cilj zajedničkog djelovanja – pokretanje gospodarskog rasta i razvoja.

II. Zajednički ciljevi

Socijalni partneri: Vlada Republike Hrvatske, poslodavci i sindikati, odlučni su zajedničkim djelovanjem dati svoj doprinos i poticaj započetom procesu gospodarskih i socijalnih promjena. Prihvaćajući temeljne strateške odrednice dokumenta “Razvojni prioriteti RH”, socijalni partneri izražavaju opredjeljenje o zajedničkim ciljevima i interesima koje će kontinuiranim dijalogom i djelovanjem usmjeriti, prije svega, zalažući se za:

 1. Restrukturiranje i revitalizaciju gospodarstva, radi postizanja visokih stopa održivog razvoja, jačanja konkurentske sposobnosti hrvatskog gospodarstva u uvjetima globalizacije, te rasta zaposlenosti i izvoza uz intenziviranje privatizacije čiji prihodi će biti usmjereni u rast proizvodnje, zapošljavanje i razvoj.
 2. Rješavanje problema nezaposlenosti donošenjem mjera aktivne politike zapošljavanja i poticanjem razvoja, te aktivnostima usmjerenim na borbu protiv neformalne ekonomije, u čemu će u punoj mjeri biti uključeni svi socijalni partneri.
 3. Temeljite promjene u sustavu obrazovanja i znanosti kao bitnih čimbenika razvoja i ostvarivanja cjelovitih ciljeva;
 4. Jačanje konkurentnosti gospodarstva i investicijskih kapaciteta, ostvariti će se, između ostalog, i kroz politiku plaća prema kojoj će plaće rasti sporije od proizvodnosti rada.
 5. Prilagođivanje uvjetima i standardima potrebnim za osiguranje brzog ulaska u Europsku uniju, intenziviranje suradnje s drugim integracijama i svjetskim institucijama;
 6. Aktivno sudjelovanje i suglasnost socijalnih partnera na izradu i realizaciju programa decentralizacije;
 7. Stabiliziranje javnih financija uz smanjenje javne potrošnje i proračunskog deficita, te daljnje poboljšanje likvidnosti;
 8. Osiguranje stabilnosti cijena posrednim i neposrednim mjerama ekonomske politike;
 9. Dovršenje porezne reforme s ciljem rasterećenja gospodarstva, poticanje investiranja i zapošljavanja, te daljnje usklađivanje poreznog sustava radi povećanja konkurentnosti u odnosu na druge zemlje;
 10. Stvaranje potrebnih uvjeta za jačanje institucija pravne države i podizanja njihove efikasnosti, te jamčenje pravne i socijalne sigurnosti;
 11. Nastavak i dovršenje reformi mirovinskog i zdravstvenog sustava primjenom europskih standarda socijalne sigurnosti uz uključivanje i suradnju svih socijalnih partnera;
 12. Definiranje jasne vizije gospodarskog i socijalnog razvoja u okviru strategije razvoja Republike Hrvatske;
 13. Uspostavljanje mehanizama i instrumenata efikasnijeg radnog sudstva i fleksibilizacije radnih odnosa sukladno standardima unutar EU, te ratifikacija odgovarajućih konvencija;
 14. Usklađivanje mehanizama i instrumenata radničkog suodlučivanja sukladno standardima unutar EU, stvaranje primjerenih uvjeta za slobodu djelovanja socijalnih partnera, te svih vrsta konstruktivnog i produktivnog kolektivnog i drugog pregovaranja;
 15. U okviru radnog zakonodavstva će se iznaći rješenja da svi radnici podjednakim doprinosom sudjeluju u izgradnji socijalnih odnosa i aktivnosti socijalnih partnera, kako bi se izmijenilo stanje u kojem odgovornost za razvoj socijalnog života nose samo jedni dok plodove tih aktivnosti uživaju svi;
 16. Područje plaća će se regulirati posebnim sporazumom o politici plaća (sporazum će regulirati pitanja kao što su: minimalna plaća, najniža plaća, neoporezivi iznos, zaštita radničkih potraživanje, i druga);
 17. Intenzivirati će se zajedničke aktivnosti radi institucionaliziranja i promicanja postupka mirnog rješavanja individualnih i kolektivnih sporova.

III. Obveze partnera

Ovim Sporazumom partneri uspostavljaju temeljna pravila međusobnih odnosa, usklađivanja interesa i ispunjavanja obveza radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva. Svaki od partnera obvezuje se na ispunjavanje preuzetih obveza u skladu sa svojom ulogom i nadležnostima koje ima kao strana sporazuma.Vlada Republike Hrvatske obvezuje se omogućiti sudjelovanje stručnim predstavnicima socijalnih partnera u pripremi zakona i drugih propisa relevantnih za ostvarivanje gospodarskog i socijalnog položaja članica, potpisnica, Sporazuma. Vlada RH će, prije upućivanja u saborsku proceduru, nastojati postići visoki stupanj suglasja, usklađujući različite interese i prijedloge socijalnih partnera. U slučaju nemogućnosti postizanja suglasja, sindikati i poslodavci će svoja pojedinačna stajališta prezentirati u saborskim radnim tijelima.Poslodavci se obvezuju djelovati na razvoj industrijskih odnosa, poštivanje dostojanstva rada i radnika, te poštivanje Zakona, kolektivnih ugovora, aktima društva i ugovorima o radu utvrđenih prava radnika.Sindikati se obvezuju na konstruktivno djelovanja pri ugovaranju prava zaposlenih i korištenju mirnih procedura razrješavanja problema.

IV. Rješavanje spornih pitanja

Mogući sporovi rješavati će se socijalnim dijalogom, posredovanjem i arbitražom. U roku od 30 dana od zaključivanja sporazuma socijalni partneri će dogovorno formirati arbitražna tijela.

V. Nacionalni konsenzus

Socijalni partneri potpisujući ovaj Sporazum i svjesni činjenice da se željeni efekti zajedničkog djelovanja usmjereni prema postizanju prosperiteta za sve građane Republike Hrvatske mogu u potpunosti ostvariti samo postizanjem nacionalnog konsenzusa, te osiguranjem potpore i sudjelovanja svih skupina i svakog građanina, pozivaju druge sindikate, gospodarske udruge, političke stranke, znanstvene institucije, nevladine organizacije, i sve građane da Sporazumu daju punu podršku i djelatno sudjeluju u njegovoj realizaciji. Sporazum je, nakon njegovog prihvaćanja od strane socijalnih partnera, otvoren za pristupanje i svim navedenim udrugama, institucijama, strankama i organizacijama. Iste mogu pristupiti Sporazumu prihvaćanjem i potpisivanjem izjave koju u ime pristupnika potpisuje ovlaštena osoba, a u ime svih članica, potpisnica Sporazuma “Partnerstvo za razvoj”, Predsjednik GSV-a.

VI. Prilozi Sporazuma

Sastavni dio Sporazuma čini prilog “Razvojni prioriteti RH” kojim se pobliže definiraju svi navedeni ciljevi za koje se konsenzusom opredjeljuju socijalni partneri, a koje će isti kontinuiranim zajedničkim radom i djelovanjem operacionalizirati.Stranke potpisnice obvezuju se do 31. ožujka 2002. godine na usuglašavanje prioritetnih provedbenih dokumenata:

1. Osnove socijalne politike i socijalnih prioriteta

2. Sporazum o politici plaća

3. Način provedbe restrukturiranja i privatizacije u gospodarstvu

4. Program izrade analize Europske socijalne povelje (revidirane) iz 1996. godine, te nakon izrade analize, utvrđivanje prijedloga Vladi RH i hrvatskom Saboru ratifikacije određenih konvencija međunarodne organizacije rada

U svrhu provedbe navedenih točaka, socijalni partneri će do 10. siječnja 2002. imenovati po dva stručna predstavnika u radne grupe za pripremu navedenih dokumenata i zaključivanje odgovarajućih aneksa Sporazumu.

VII. Primjena, provođenje, otkazivanje, i isključenje iz Sporazuma

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja od ovlaštenih predstavnika Vlade Republike Hrvatske, te udruge poslodavaca i udruga sindikata, zastupljenih u Gospodarsko- socijalnom vijeću, koji svojom voljom prihvaćaju tekst Sporazuma.Gospodarsko- socijalno vijeće će tromjesečno analizirati provođenje Sporazuma, odnosno mjera donesenih radi postizanja dogovorenih ciljeva, potičući i osiguravajući učinkovito ostvarivanje istih.Zbog ne pridržavanja Sporazuma od strane nekih od njegovih članica, potpisnica, svaka članica može otkazati Sporazum uz navođenje razloga otkazivanja i otkazni rok od 30 dana. Otkaz sporazuma mora se dostaviti svim potpisnicima Sporazuma.

Zbog kršenja Sporazuma od strane pojedine članice, potpisnice, ostali potpisnici Sporazuma mogu donijeti odluku o isključenju pojedinog potpisnika.

U Zagrebu, 22. prosinca 2001. godine

Vlada Republike Hrvatske
Predsjednik, Ivica Račan _______________________________________

Gospodarsko-socijalno Vijeće
Predsjednik, dr. Goran Granić ___________________________________

Ured za socijalno partnerstvo u RH
Predstojnik, Vitomir Begović ____________________________________

Hrvatska udruga poslodavaca
Predsjednik, Željko Čović _______________________________________

Predstavnik u GSV-u, Željko Ivančević _____________________________

Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Predsjednik, Davor Jurić ________________________________________

Matica hrvatskih sindikata javnih službi
Predsjednik, Dalimir Kuba _______________________________________

Predstavnik u GSV-u, Vilim Ribić __________________________________

Nezavisni hrvatski sindikati
Predsjednik, Krešimir Sever ______________________________________

Hrvatska udruga sindikata
Predsjednik, Zdenko Mučnjak ____________________________________

Udruga radničkih sindikata Hrvatske
Predsjednik, Boris Kunst ________________________________________

Prednosti članstva