Izražavamo duboku zabrinutost postupcima Vlade

Prenosimo pismo Georgiosa Dassisa, predsjednika Radničke skupine Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, upućeno Saboru i Vladi Republike Hrvatske. Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, poštovani predsjedniče Sabora, Radnička grupa Europskog gospodarskog i socijalnog odbora s velikim interesom i dubokom brigom prati uznemirujuće i zabrinjavajuće korake Vlade Republike Hrvatske u sferi kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga uopće, […]

19. prosinca 2012.

Prenosimo pismo Georgiosa Dassisa, predsjednika Radničke skupine Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, upućeno Saboru i Vladi Republike Hrvatske.

Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske,

poštovani predsjedniče Sabora,

Radnička grupa Europskog gospodarskog i socijalnog odbora s velikim interesom i dubokom brigom prati uznemirujuće i zabrinjavajuće korake Vlade Republike Hrvatske u sferi kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga uopće, područjima koja su od vitalne važnosti za slobode i prava radnika, kao i same demokracije.

Nakon usvajanja kontroverznog Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje, kojim se slabe sindikati te intervenira u kolektivne ugovore i limitira jedno od fundamentalnih radničkih i sindikalnih prava – prava na kolektivno pregovaranje, posljednja odluka Vlade RH – usvajanje Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama – još je jedan ozbiljan napad i kršenje međunarodno priznatih standarda.

Usvajanje Zakona u Saboru, uz nepoštovanje pravila i uvjeta kao i formalne procedure konzultacija sa socijalnim partnerima, predstavlja jasnu namjeru Vlade RH da zakonski intervenira u kolektivno pregovaranje i kolektivne ugovore. Usvajanjem Zakona suspendiraju se radnička prava koja proizlaze iz važećih kolektivnih ugovora, čime svi ostali kolektivni ugovori postaju nepotrebni jer ih je moguće staviti izvan snage zakonskim putem, pa se na taj način uništava samo kolektivno pregovaranje. Ovo je opasan i nedopustiv presedan kojim se krše ne samo hrvatske ustavne vrijednosti, već i europski i međunarodno priznati principi sadržani u Ugovoru, Europskoj socijalnoj povelji i Povelji o temeljnim pravima Europske unije, kao i konvencijama 87. i 98. MOR-a, koje štite pravo na organiziranje i kolektivno pregovaranje od intervencija i uplitanja vlasti; drugim riječima, koje štite samu demokraciju.

Opravdanje usvajanja Zakona financijskim teškoćama jednostavno nije prihvatljivo jer praktični problemi države ni na koji način ne opravdavaju suspenziju temeljnih prava i vrijednosti, posebno ne bez poštivanja uvjeta i procedure predviđenih tim standardima.

Poštovani predsjedniče Vlade, poštovani predsjedniče Sabora, uz dosad rečeno brinu nas i drugi postupci koji su u suprotnosti s europskim standardima i dobrim praksama europskog socijalnog modela, posebice kršenje ugovornih obaveza pri usvajanju Državnog proračuna, nezakonito ukidanje Temeljnog kolektivnog ugovora, klevetanje sindikalnih čelnika, itd.

Radnička skupina Europskog gospodarskog i socijalnog odbora izražava duboku zabrinutost zbog činjenice da zemlja koja treba postati 28. državom članicom Europske unije ne poštuje ključne vrijednosti i principe poput socijalnog dijaloga, fundamentalnog dijela europskog socijalnog modela, presudnog u omogućavanju Europskoj uniji da odgovori na izazove s kojima se susreće. Ustrajanje na takvoj politici bi usmjerilo Hrvatsku korak unazad od njenog europskog puta i puta prema uspostavljanju socijalne Europe i ciljeva, vrijednosti i principa prepoznatih u Ugovorima.

S poštovanjem,

Georgios Dassis

Predsjednik Radničke skupine EGSO

 

Engleski original:

Dear Prime Minister of the Republic of Croatia,

dear Speaker of Parliament,

The Workers’ Group of the European Economic and Social Committee has been following with great interest and deep concern the disturbing and worrying steps taken by the Government of the Republic of Croatia in regard to collective bargaining and social dialogue in general, the areas vital for the freedoms and rights of workers, and democracy itself.

After having adopted a controversial Act on Criteria for Participation in Tripartite Bodies and Representativeness for Collective Bargaining, undermining trade unions and intervening thus in collective agreements and limiting one of the fundamental labour and trade union rights – freedom of collective bargaining, the latest step taken by the Government of the Republic of Croatia – the adoption of the Act on withholding of payment of certain material rights to the employed in public services – is a yet another serious attack and violation of internationally recognized standards.

The adoption of the Act in the Parliament, disrespecting the terms and conditions as well as the formal procedure of consultations with social partners, presents a clear intent of the Croatian Government to intervene by way of law in collective bargaining and collective agreements. The adoption of the Act will suspend workers’ rights arising from the valid collective agreements, which renders all the other collective agreements unnecessary since they can be suspended by way of law, destructing thus collective bargaining in general. This is a dangerous and impermissible precedent which breaches not only the Croatian Constitutional values, but also the European and internationally recognized principles enshrined in particular in the Treaty, European Social Charter and Charter of Fundamental Rights of the European Union, and in the ILO Conventions 87 and 98, which protect the right to organizing and collective bargaining from interventions and interference by the authorities, in other words, which protect democracy itself.

The justification of the adoption of the Act by financial difficulties is simply not acceptable because a practical problem of a state can in no way justify the suspension of the fundamental rights and values, especially without the conditions and procedure foreseen by those standards.

Dear Prime Minister, dear Speaker of Parliament, we are furthermore worried by other forms which are contrary to the European standards and good practices of the European social model, in particular the violation of contractual obligations while adopting the State budget, illegal termination of the collective agreement, defamation of trade union leaders, etc.

The Workers’ Group of the European Economic and Social Committee expresses its deep concern that a country which is to become the 28th Member State of the European Union does not respect its key values and principles, such is the social dialogue, a fundamental element in the European social model, crucial in enabling the EU to meet the challenges it faces. Insisting on such policies would direct Croatia a step back from its European path and path towards the establishment of Social Europe, and objectives, values and principles identified in the Treaties.

With best regards,

Georgios Dassis

President of the Workers’ Groups of the EESC

Hrvatski predstavnici na sjednici Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

Hrvatski predstavnici na sjednici Europskog gospodarskog i socijalnog odbora


Ključne riječi:

Europski gospodarski i socijalni odbor, Georgios Dassis, Hrvatski sabor, pismo, Vlada RH

Vezane vijesti

Prednosti članstva