Tijela sindikata

Veliko vijeće

Veliko vijeće središnje je političko i najviše tijelo Sindikata između dvaju saziva Sabora, u kojem razdoblju zamjenjuje Sabor i preuzima njegovu ulogu u dijelu ovlaštenja.

Malo vijeće

Malo vijeće Sindikata je izvršno-političko tijelo Velikog vijeća i Sabora. Malo vijeće ima devet članova, od kojih su predsjednik Velikog vijeća i predsjednik Sindikata članovi po funkciji, a ostalih sedam izabire Veliko vijeće iz svojih redova.

Upravno vijeće

Upravno vijeće Sindikata je izvršno tijelo Velikog vijeća zaduženo prvenstveno za financijsku i poslovnu politiku Sindikata.

Časni sud

Časni sud Sindikata ocjenjuje je li odluka nekoga tijela Sindikata u skladu sa Statutom; rješava sporove oko ovlasti pojedinih tijela; odlučuje o žalbama članova, podružnica, povjernika i viših tijela Sindikata i njihovih članova te vodi mirenja i rješava sporove između pojedinih tijela Sindikata na nacionalnoj razini.

Nadzorno vijeće

Nadzorno vijeće brine se, odnosno daje mišljenje o zakonitosti poslovanja u Sindikatu; o poštivanju Statuta, pravilnika, odluka Sabora i odluka drugih tijela Sindikata; o racionalnoj financijskoj politici i poštivanju načela financijskoga poslovanja u Sindikatu; obavlja nadzor nad radom računovodstva Sindikata.

Regionalna vijeća

Tajništvo Sindikata

Back to Top