Časni sud

Časni sud Sindikata ocjenjuje je li odluka nekoga tijela Sindikata u skladu sa Statutom; rješava sporove oko ovlasti pojedinih tijela; odlučuje o žalbama članova, podružnica, povjernika i viših tijela Sindikata i njihovih članova te vodi mirenja i rješava sporove između pojedinih tijela Sindikata na nacionalnoj razini.

Časni sud se sastoji od sedam članova koji se biraju između uglednijih članova Sindikata na redovitom Saboru na razdoblje od četiri godine. Članovi su:

  1. Dalida Cikatić Karačić (Umjetnička akademija, Split)
  2. Stanislav Krajnović (Sveučilište u Zadru)
  3. Prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić (Medicinski fakultet, Rijeka)
  4. Prof. dr. sc. Denis Pelin (Elektrotehnički fakultet, Osijek)
  5. Božica Vrebac (Medicinski fakultet, Osijek)
  6. Darija Balonek-Nikolić (Medicinski fakultet, Osijek)
  7. Prof dr. sc. Ivan-Krešimir Svetec (Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb)

Back to Top