Foto: Pixabay

Natječaj za stipendije i pomoći 2021./2022.

Odlukom Upravnog vijeća, u nadolazećoj akademskoj godini stipendije će se odobriti svim prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju uvjetima za dodjelu godišnjih stipendija

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja 9. rujna 2021. godine raspisuje natječaj za dodjelu stipendija u školskoj, tj. akademskoj godini 2021./2022.

Stipendiranje djece naših umrlih članova i kolega

U teškoj situaciji, kao što je smrt roditelja, NSZVO kao i prijašnjih godina pomaže djeci umrlih članova putem dva modaliteta:

 1. A) GODIŠNJE STIPENDIJE i
  B) ZAJAMČENE POMOĆI.

A) Godišnje stipendije

Uobičajeno se radi o ograničenom broju stipendija koje se dodjeljuju jednom godišnje, ovisno o financijskim mogućnostima Sindikata. Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih COVID-19 pandemijom i razornim potresima, za ovu školsku/akademsku godinu (2021./2022.) Odlukom Upravnog vijeća isplatit će se stipendije svim prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju uvjetima propisanim Natječajem za dodjelu godišnjih stipendija. O zadovoljenju navedenih uvjeta odlučuje peteročlana Komisija u rokovima definiranim Pravilnikom o dodjeli godišnjih stipendija NSZVO-a. Stipendije se dodjeljuju u iznosu od 500,00 kn mjesečno za učenike osnovne škole, 750,00 kn mjesečno za učenike srednje škole te 1.200 kuna mjesečno za studente u trajanju od 11 mjeseci.

Kome su stipendije namijenjene?

Stipendije se dodjeljuju uzdržavanim osobama u slučaju smrti njihova roditelja (koji je u trenutku smrti bio član Sindikata) ili u slučaju smrti supružnika člana Sindikata. Za stipendiju se mogu prijaviti učenici (polaznici osnovnih ili srednjih škola), osobe koje upisuju prvu godinu studija te redoviti studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu sa samohranim roditeljem koji ih uzdržava ili su ostala bez oba roditelja.

Kandidati koji ne ostvare pravo na stipendiju mogu aplicirati za zajamčene pomoći!

Kako se stipendije dobivaju?

Stipendije se dodjeljuju temeljem Pravilnika o dodjeli godišnjih stipendija NSZVO.

Klasifikacijski postupak prijavljenih kandidata na temelju Pravilnika izvršit će službena Komisija, a na web stranicama Sindikata (https://www.nsz.hr/category/prednosti-clanstva/stipendije-djeci-umrlih-clanova/) biti će objavljeni rezultati natječaja.

Kako se prijaviti?

Potrebno je popuniti formular s podacima kandidata za natječaj te uz njega priložiti sljedeće dokumente:

 1. presliku osobne iskaznice ili presliku rodnog lista kandidata;
 2. presliku osobne iskaznice odnosno presliku rodnog lista svih članova uže obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu ili jedinstvenu potvrdu Porezne uprave s popisom članova zajedničkog kućanstva;
 3. presliku izvoda iz matične knjige umrlih za umrlog roditelja;
 4. izjavu da u trenutku podnošenja zahtjeva nisu korisnici niti jedne druge stipendije. U trenutku objave rezultata natječaja kandidati su dužni obavijestiti Sindikat ako su u međuvremenu ostvarili pravo na drugu stipendiju;
 5. Potvrdu o visini dohotka i primitaka Porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za godinu koja prethodi godini raspisivanja natječaja za dodjelu stipendija;
 6. učenici osnovnih i srednjih škola moraju priložiti presliku učeničke knjižice ili svjedodžbi te potvrdu o redovitom pohađanju školovanja;
 7. studenti moraju priložiti potvrdu o statusu redovitog studenta te presliku indeksa i ovjereni prijepis ocjena s izračunatim težinskim prosjekom ocjena;
 8. “brucoši” moraju priložiti ovjerenu potvrdu fakulteta o točnom mjestu plasmana na upisnoj rang listi pri upisu na fakultet (mora sadržavati ukupan broj upisanih), potvrdu o statusu redovitog studenta te presliku svjedodžbi svih završenih razreda srednje škole;
 9. za kućanstva koja otplaćuju stambene kredite, presliku ugovora o sklopljenom stambenom kreditu te presliku bankovnog izvatka iz kojeg je vidljiva visina mjesečnog anuiteta ili rate kredita;
 10. za kućanstva koja žive u podstanarstvu – presliku ugovora o najmu sa stanodavcem;
 11. osobe s invaliditetom moraju priložiti rješenje, nalaz ili mišljenje liječnika ili tijela nadležnog za utvrđivanje invaliditeta iz kojeg je vidljiv stupanj invalidnosti;
 12. kandidati koji u vrijeme školovanja stanuju izvan mjesta prebivališta moraju priložiti potvrdu o boravištu izvan mjesta prebivališta (MUP);

Tajništvo Sindikata može od kandidata zatražiti pojašnjenje ili nadopunu priloženih dokumenata.

Nepotpune prijave na natječaj neće se uzimati u obzir!

Rokovi!!!

Natječaj za dodjelu stipendija zaključuje se 30 dana od dana objave na web stranicama Sindikata. Dakle, natječaj se zaključuje 9. listopada 2021.

Molbe pristigle nakon tog roka neće se uzimati u obzir!

B) Zajamčene pomoći

Zajamčene pomoći predstavljaju svojevrsnu policu osiguranja djece u slučaju smrti roditelja koji je član Sindikata ili njegova supružnika.

Konkretno, to znači da Sindikat jamči mjesečnu pomoć od 500,00 kn po djetetu svakog člana Sindikata u slučaju njegove smrti ili smrti njegova supružnika. U slučaju smrti izvanbračnog partnera u obzir se uzimaju samo zajednička djeca oba roditelja.

Pravo na pomoć sukladno Odluci Upravnog vijeća od 20. lipnja 2011. godine imaju u istom iznosu sva djeca školske dobi (polaznici osnovnih i srednjih škola), te redoviti studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija do navršene 27. godine života.

Pomoć se dodjeljuje na godinu dana, iznosi ukupno 6.000,00 kn po djetetu i isplaćuje se po 500,00 kn mjesečno.

Rok za podnošenje pisane prijave za dodjelu pomoći je godinu dana od trenutka smrti člana Sindikata ili njegova supružnika, a zajamčene pomoći za ovu godinu odnose se na sve slučajeve smrti roditelja od 1. rujna 2021. do zaključno 1. rujna 2022. godine.

Kako se prijaviti?

Uz kratki pisani dopis, u kojem je potrebno navesti svoje osobne podatke, ime i prezime preminulog roditelja – člana Sindikata i ustanovu na kojoj je bio zaposlen, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • za preminulog roditelja tj. supružnika člana Sindikata preslika izvoda iz matične knjige umrlih;
 • za dijete preslika rodnog lista;
 • za učenike osnovne i srednje škole potvrdu o pohađanju redovitog školovanja;
 • za studente potvrdu o statusu redovitog studenta;
 • broj žiro računa djeteta (IBAN) i naziv banke u kojoj je otvoren.

 

 


Ključne riječi:

pomoći, stipendije, Stipendije djeci umrlih članova

Vezane vijesti

Prednosti članstva