Statistički podaci o broju studenata

DZS je 24. lipnja ove godine objavio podatke o broju studenata dodiplomskog studija koji su diplomirali u 2004. godini. Pogledajte sažetak.

STUDENTI DODIPLOMSKOG STUDIJA KOJI SU DIPLOMIRALI U 2004. GODINI

Tijekom 2004. godine na visokim učilištima Republike Hrvatske diplomirao je 17.391 student, što je za 10,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog broja studenata koji su diplomirali, 67,7% su redoviti studenti a 32,3% izvanredni. Od redovitih studenata, 72,1% studiralo je uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a ostali su sami snosili troškove studija. Udio studentica koje su diplomirale u 2004. godini je 59,7%, što je za 1,9% više nego u 2003. godini.

Od ukupnog broja studenata koji su diplomirali, na veleučilištima je diplomiralo 8,9%, na visokim školama 18,5%, na fakultetima 71,5% (od toga na stručnom studiju 26,3% a na sveučilišnom studiju 73,7% studenata) a na umjetničkim akademijama 1,1%.

S obzirom na godine života, 70,1% studenata koji su diplomirali u 2004. godini pripada dobnoj skupini od 21 do 26 godina, 2,5% je diplomiralo do 21. godine života, 11,0% od 27. do 29. godine, a s 30 i više godina diplomiralo je 16,4% studenata.

RASPORED DIPLOMIRANIH STUDENATA PREMA NAZIVU I MJESTU VISOKOG UčILIŠTA:

VELEUčILIŠTA: O ukupno 1.542 studenta najviše ih je diplomiralo na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu – 739 studenata, slijede Veleučilište u Dubrovniku sa 259 studenata, Veleučilište u Požegi sa 180 studenata itd.

VISOKE ŠKOLE: Od ukupno 3.212 studenata najviše je diplomiralo na Visokoj zdravstvenoj školi u Zagrebu – 605 studenata, slijede Učiteljska akademija u Zagrebu sa 520 studenata, Visoka policijska škola Zagreb sa 344 studenta itd.

FAKULTETI: stručni studij: Od ukupno 3.275 studenata najviše je diplomiralo na Odjelu stručnih studija Sveučilišta u Splitu – 862 studenta, slijede Ekonomski fakultet u Zagrebu sa 583 studenta, Pravni fakultet u Splitu sa 215 studenta itd.

sveučilišni studij: Od ukupno 9.161 studenta najviše je diplomiralo na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu – 1.041 student, slijede Filozofski fakultet u Zagrebu sa 606 studenata, Pravni fakultetu u Zagrebu sa 529 studenta itd.

UMJETNIčKE AKADEMIJE: Od ukupno 201 studenta najviše je diplomiralo na Muzičkoj akademiji u Zagrebu – 77 studenata, slijede Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu sa 61 studentom, Umjetnička akademija u Splitu sa 43 studenta itd.

Izvor: Državni zavod za statistiku

ZANIMLJIVOST: U kolovozu, 2005. Državni zavod za statistiku je izdao Priopćenje o broju studenata, koji su se upisali na visoka učilišta Republike Hrvatske u zimskom semestru akademske godine 2004./2005. Ukupno na svim godinama studija se upisalo 128.670 studenata.

U prvu godinu studija upisalo se 50.050 studenata, što je za 5,4% više nego prethodne akademske godine. Udio studentica na prvoj godini studija je 51,5%. Na redoviti studij upisano je 71,6% studenata, od čega je najviše upisano na fakultete – 77,7%, zatim 12,2% na veleučilišta, 9,4% na visoke škole i 0,7% na umjetničke akademije.


Ključne riječi:

broj upisanih studenata, statistika obrazovanja

Prednosti članstva