Zakon o radu u dva dijela

Vlada odustala od hitnih i neprihvatljivih izmjena Zakona o radu U petak, 05. rujna 2008. godine na sastanku kod premijera, izme?u Vlade, sindikata i poslodavaca postignut je dogovor da se postojeći Zakon o radu mijenja u dvije faze. Prva faza koja treba biti okončana do kraja rujna obuhvaća uskla?ivanje postojećeg Zor-a s 12 direktiva EU-e. […]

Vlada odustala od hitnih i neprihvatljivih izmjena Zakona o radu

U petak, 05. rujna 2008. godine na sastanku kod premijera, izme?u Vlade, sindikata i poslodavaca postignut je dogovor da se postojeći Zakon o radu mijenja u dvije faze.

Prva faza koja treba biti okončana do kraja rujna obuhvaća uskla?ivanje postojećeg Zor-a s 12 direktiva EU-e. Ove direktive, izme?u ostalog, utjecat će na promjenu odredaba o radnom vremenu, godišnjem odmoru, te nepunom radnom vremenu. Tako?er direktivama se predvi?a stvaranje odredbi o ure?enju europskih radničkih vijeća. Upravo, izborivši ovakav tempo izmjena sindikati su uspjeli spriječiti donošenje usred ljeta prezentiranog novog Zakona o radu koji je svojim odredbama marginalizirao ulogu sindikata na tržištu rada. Tako je još jednom potvr?en utjecaj sindikata koji se ne vidi samo iz izborenih zakonskih odredbi koje su u interesu radnika. Ponekad je taj utjecaj još važniji, u onome što sindikati uspiju spriječiti. Tako su u ovom slučaju otklonjene zakonske odredbe koje idu na štetu radniku.

Druga, ozbiljnija faza koja završava koncem 2009. godine zahtjeva izradu cjelovitog teksta novog Zor-a. Tako su osjetljive teme rada na odre?eno vrijeme, otkaza, suodlučivanja i veće fleksibilnosti tržišta rada ostavljene na naknadno razmatranje trima socijalnim partnerima.

Važno je istaknuti da je aktualizirano pitanje doprinosa solidarnosti koji bi, kako je i sam premijer najavio, ponovo trebao postati sastavni dio novog Zakona o radu.


Ključne riječi:

Zakon o radu

Prednosti članstva