Vijesti iz Velikog vijeća (sjednica od 24. svibnja 2003.)

Sadržaj: analiza plaća unutar sustava znanosti i javnim službama te s tim vezani zahtjevi Vladi RH u predstojećim pregovorima, problemi s (ne)poštivanjem odredbi kolektivnog ugovora, izmjene sindikalnog Statuta i druge zanimljive sindikalne teme. VIJESTI IZ VELIKOG VIJEĆA Izvod iz zapisnika 3. redovne sjednice Velikog vijeća održane 24. svibnja 2003. od 10.00 do 16.30 Na sastanku […]

Sadržaj: analiza plaća unutar sustava znanosti i javnim službama te s tim vezani zahtjevi Vladi RH u predstojećim pregovorima, problemi s (ne)poštivanjem odredbi kolektivnog ugovora, izmjene sindikalnog Statuta i druge zanimljive sindikalne teme.

VIJESTI IZ VELIKOG VIJEĆA Izvod iz zapisnika 3. redovne sjednice Velikog vijeća održane 24. svibnja 2003. od 10.00 do 16.30

Na sastanku je bilo prisutno 26 od 28 članova Velikog vijeća. (1)PLAĆE I ODLUKE O METODAMA PRITISKA Veliko vijeće upoznato je s kretanjem plaća u RH, povećanju plaća liječnicima, dodacima za staž koji je ugovoren u sustavu socijalne skrbi te zaostajanju plaća u znanosti i javnim službama. O tome opširnije pod Analiza plaća, odnosno Usporedba koeficijenata i dodataka za zdravstvo i znanost. Kretanje naših plaća u zadnjih godinu dana Veliko vijeće ocjenjuje zabrinjavajućim, a stanje u ukupnom sustavu plaća nezadovoljavajućim. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da Sindikat postavi sljedeće zahtjeve Vladi RH u predstojećim pregovorima.

    • povećanje osnovice za 7% koliko zaostaju plaće u javnim službama i sustavu znanosti;
    • povećanje dodatka na plaću na staž s 0,5% na 0,8% po godini staža ili izjednačavanje s modelom plaćanja radnog staža u socijalnoj skrbi (4, 8 i 10%);
    • uskla?ivanje visine plaća u znanosti i visokom obrazovanju s plaćama liječnika, kroz povećanje koeficijenata ili kroz dodatke za magisterij i doktorat za sve u našem sustavu.

Osim postavljanja zahtjeva po potrebi će se započeti s metodama pritiska i to: javni istupi, najava mirenja, prijetnja štrajkom, arbitraža temeljem Partnerstva za razvoj i ostalo. Provesti će se ispitivanje raspoloženja aktivista i članstva o mogućim pritiscima na Vladu (prosvjed, referendum o štrajku, štrajk u vrijeme prijemnih ispita, štrajk na početku nove akademske godine, ili prilikom upisa i slično).

PROBLEMI S KOLEKTIVNIM UGOVORIMA I OSTALI ZAHTJEVI PREMA MZT-U Veliko vijeće upoznato je s problemima u odnosima s Ministarstvom znanosti: – nepoštivanje odredbi Temeljnog kolektivnog ugovora za javne službe (neisplata dodataka za magisterij i doktorat, dodataka za smjenski rad, kašnjenje isplate prijevoza); – nepoštivanje Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (neisplata dodataka za posebne uvjete rada, odredbe o nastavnom opterećenju, neplaćanje rada preko norme, neriješavanje problema nastalih zbog smanjene norme asistenata); – odbijanje da se pristupi izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora; – nepristupanje izmjenama u Uredbi o koeficijentima; – izigravanje dogovora o radu na rješavanju stambenih poticaja i predlaganje vrlo lošeg modela za rješavanje stambenih problema; – izostanak pomoći u borbi protiv sprečavanja sindikalnog rada i ugrožavanja sindikalnih sloboda. Sindikat ocjenjuje rad Ministarstva znanosti nezadovoljavajućim, te ispod razine i ispod očekivanja zaposlenika u znanosti i visokom obrazovanju i njihovih ustanova. Sindikat osu?uje indolentan odnos Ministarstva znanosti spram nepoštivanja kolektivnih ugovora i dogovora sa Sindikatom, izostanak dobre vjere u suradnji i partnerstvu, nespremnost za rješavanje problema u sustavu, te izostanak potrebnih kadrovskih promjena. Zaključeno je da se s mišljenjem Sindikata upozna ministar, Vlada RH (potpredsjednici i premijer), te naše članstvo; ako se u najkraćem roku ne dogode osjetne promjene u pristupu Ministarstva znanosti sa svim problemima upoznat će se višekratno i stupnjevano i javnost; nakon toga potrebno je pristupiti mjerama pritisaka…REALIZACIJA ZAKLJUčKA VLADE O POBOLJŠANJU POLOŽAJA ZNANOSTI Veliko vijeće upozoreno je na probleme u realizaciji Zaključka Vlade iz prosinca prošle godine, a koji je nastao kao posljedica pregovora sa Sindikatom znanosti. Zaključak je sadržavao odluku o poticajima znanstvenom sustavu, povratu sredstava pdva za kupljenu opremu te o povećanju sredstava za znanost iz portfelja kvalitetnih dionica. Osim nekih poticajnih poreznih prijedloga nije uočena provedba drugih mjera, a osim teškoća u povratu pdv-a na institutima javljaju se iste teškoće i na fakultetima.STATUT I PRAVILNICI Zbog promjene izbornog modela na Saboru, zbog potrebnih promjena u radu Upravnog vijeća, te zbog jačanja odgovornosti podružnica, kao i zbog još nekih manjih promjena, Veliko vijeće je jednoglasno prihvatilo Izmjene i dopune Statuta.IZVJEŠTAJ O RADU Veliko vijeće usvojilo je Izvještaj o radu za razdoblje izme?u dviju redovnih sjednica, (od 5. listopada 2002. do 24. svibnja 2003.). Veliko vijeće je razmotrilo Rezultate naših aktivnosti u istom razdoblju i ocijenilo ih vrlo pozitivnima.FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2002. GODINU Veliko vijeće pažljivo je razmotrilo Financijski izvještaj za 2002. godinu koji je usvojen jednoglasno.

IZVJEŠTAJ NADZORNOG VIJEĆA Nadzorno vijeće Sindikata podnijelo je Velikom vijeću pisani izvještaj o nadzoru nad poslovanjem Sindikata u protekloj godini u kojem stanje i poslovanje Sindikata ocjenjuje pozitivno, uredno, racionalno i u skladu sa zakonskim propisima i Statutom. Nadzorno vijeće nije pronašlo razlog za prigovor, a njegov izvještaj nastavlja se na izvještaje prijašnjih nadzornih vijeća, koji u trinćst godinu nisu pronašli niti jednu mrlju u našem poslovanju. Ovo je bio prvi izvještaj novoga Nadzornog vijeća, koje je izabrano na zadnjem Saboru Sindikata izme?u 17 kandidata u tajnom glasovanju. Na prvoj konstituirajućoj sjednici sedmero članova Nadzornog vijeća izabralo je svoga predjsednika, dr. Borisa Cotu, s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.NOVO UPRAVNO VIJEĆE Veliko vijeće izabralo je novo Upravno vijeće Sindikata u sastavu: dr. Želimir Dulčić, dr. Petar Pervan, Vilim Ribić, dr. Miljenko Šimpraga, Dubravko Trušček, mr. Rajko Odobaša i dr. Darko Orešković. Za vanjskog člana Veliko vijeće je izabralo dr. Josipa Butorca.ZAKON O ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU Prijedlog Zakona o znanosti i visokom obrazovanju koji je upućen u saborsku proceduru neznatno je mijenjan u odnosu na Prijedlog o kojem je Sindikat raspravljao na tematskoj sjednici Velikog vijeća u veljači ove godine. Veliko vijeće potvrdilo je svoje stajalište da je ovaj Zakon kao rezultat neodrživih kompromisa zapravo jedno loše rješenje, me?utim, Veliko vijeće podržava gledište da je bolje da i ovakav loš Zakon stupi na snagu nego da stanje ostane nepromijenjeno. Naime, rečeno je da će ovakav loš zakon vrlo brzo ili otkriti sva moguća proturječja i nedovršenosti, ili će pokazati da se s njime reforma ne može provesti. Najvažnije da se nešto počne doga?ati na samom sveučilištu i u znanosti, pa da se na taj način stekne jedna podloga za kreiranje cjelovitog i dosljednog reformskog procesa.ZAKON O RADU Veliko vijeće ocjenjuje rezultate pregovora vrlo pozitivno i u njima vidi važan uspjeh hrvatskih sindikata. Veliko vijeće smatra da ne postoje razlozi za generalni štrajk, pa niti za referendum s takvim pitanjem, ali o tome Sindikat treba donijeti konačnu odluku u konzultaciji sa sindikatima Matice. Osobito važnim za budućnost sindikata Veliko vijeće drži uvo?enje doprinosa solidarnosti za nečlanove, što je prihvaćeno na temelju naše inicijative. Tijekom rasprave izneseno je mišljenje da postoje objektivni razlozi za odavanje priznanja Vladi RH na iskazivanju sluha za unapre?enje položaja sindikata u duljem razdoblju. Opširnije informacije o tematici prijedloga za izmjenu ZOR-a dostupne su na web stranicama Sindikata.Zagrebu, 11. lipnja 2003. (1) dr. Delko Barišić, dr. Višnja Besendorfer, dr. Želimir Dulčić, mr. Dragutin Futač, dr. Ivo Goldstein, dr. Alen Harapin, akademkinja Sibila Jelaska, dr. Zorica Jurković, Mirjana Kralj, dr. Antun Kraš, dr. Marija Lebedina-Manzoni, dr. Željko Mrklić, mr. Rajko Odobaša, dr. Darko Orešković, Predrag Perožić, dr. Petar Pervan, dr. Krunoslav Pisk, dr. Igor Radeka, Vilim Ribić, dr. Tvrtko Smital, dr. Zvonimir Šikić, dr. Miljenko Šimpraga, dr. Sandra Švaljek, Dubravko Trušček, mr. Nevenka Videk, Zora Žitnik.


Ključne riječi:

plaće, veliko vijeće, Zakon o radu, zakon o znanstveno istraživačkoj djelantosti

Vezane vijesti

Prednosti članstva