Ministar informiran o Saboru Sindikata

U petak, 12. svibnja, ministar Primorac i suradnici primili su čelništvo Sindikata. Predstavnici Sindikata informirali su ministra o održanom Saboru, a ugodno su bili iznena?eni činjenicom da je ministar pažljivo pročitao naše dokumente, te uz pohvale iznio niz svojih zapažanja po pojedinim poglavljima. MINISTAR INFORMIRAN O SABORU SINDIKATAMinistar je ponovno izrazio žaljenje što nije mogao […]

U petak, 12. svibnja, ministar Primorac i suradnici primili su čelništvo Sindikata. Predstavnici Sindikata informirali su ministra o održanom Saboru, a ugodno su bili iznena?eni činjenicom da je ministar pažljivo pročitao naše dokumente, te uz pohvale iznio niz svojih zapažanja po pojedinim poglavljima.

MINISTAR INFORMIRAN O SABORU SINDIKATAMinistar je ponovno izrazio žaljenje što nije mogao nazočiti našem Saboru zbog obaveza vezanih za dolazak potpredsjednika SAD-a. Me?utim, zauzeo se da Saboru Sindikata prisustvuju oba državna tajnika i tajnica Ministarstva. Osvrćući se na naš Nacrt politike u znanosti i visokom obrazovanju, ministar je istakao da mu je taj tekst olakšao razumjevanje i pronalaženje rješenja u nekoliko bitnih problema u izgradnji sustava. Tragom tog dokumenta predložio je Sindikatu zajednički rad na modelu financiranja studiranja, tj. uvo?enja novog pravednijeg modela školarina i odre?ivanja cijene studija.Predstavnici Sindikata upoznali su ministra s odlukama i stajalištima Sabora Sindikata, rezultatima provedenih izbora, te ostalim doga?anjima na Saboru. Osobito su inzistirali na rezoluciji Sabora Sindikata kojom se upozorava na neadekvatnu suradnju s Ministarstvom i neprovo?enje postignutih dogovora. Upozorili su da Ministarstvo životne probleme radnih ljudi potiskuje i ne riješava. Ako se tako nastavi Sabor Sindikata je donio odluku o zamrzavanju socijalnog partnerstva. Ministar je najavio da će se zauzeti za promjenu takvog odnosa i da će se o uzrocima takvog stanja raspraviti na sljedećem sastanku, na kojem ministar želi biti upoznat i sa stajalištima Sindikata oko izmjena i dopuna Zakona o znanstvenoj djelatnosti.Sastanku su prisustvovali: Ministarstvo: ministar doc. dr. Dragan Primorac, državni tajnik prof. dr. Dražen Vikić-Topić, pomoćnik ministra Stipe Mamić, dipl. oecc., pomoćnica ministra dr. Zrinka Kovačević, pomoćnica ministra Ivana Hajsan, dipl. iur. Sindikat: predsjednik dr. Krunoslav Pisk, počasni predsjednik prof. dr. Zvonimir Šikić, potpredsjednik prof. dr. Miljenko Šimpraga, predsjednik Velikog vijeća Vilim Ribić, dipl. oecc., voditelj Pravne službe Sindikata, stručni suradnik Mirela Bojić, dipl. iur.


Ključne riječi:

Sabor Sindikata

Prednosti članstva