Follow up skupina

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja formirao je Skupinu za pra?enje provedbe bolonjskog procesa (tzv. follow up skupina). Pročitajte o kojim se temama raspravljalo na prvom održanom sastanku

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja formirao je Skupinu za pra?enje provedbe bolonjskog procesa (tzv. follow up skupina). Ovo je nevladina skupina, koju čine bivši visoki dužnosnici, od ministara do rektora, sadašnji prorektori i rektori, akademici, bivša predsjednica Europske studentske udruge, studenti, novinari, te ostale istaknute osobe u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Svrha rada ove Skupine je objektivna i nepristrana detekcija i analiza problema u visoko-obrazovnom sustavu tijekom provedbe bolonjskog procesa, te javno iznošenje znanstvenoj i obrazovnoj vlasti prijedloga i rješenja za uočene teškoće, te jačanje javne debate o problemima u implementaciji bolonjskog procesa. Skupina može djelovati sasvim neovisno od Sindikata, ako tako odluče članovi skupine. U drugoj polovici svibnja održat će se sljedeći sastanak. Središnja tema sastanka bit će: Opterećenje nastavnika i opterećenje studenata.

Na nedavno održanom sastanku raspravljale su se sljede?e teme:1. financijske teškoće u provedbi bolonjskog procesa: sudionici rasprave slažu se da nedostaje ljudi i sredstava, a nedostaje niti nužna financijska inicijativa izvršne vlasti, pitanje preuzimanja lumpsuma (ukupnih sredstava za sveu?ilište) još je uvijek otvoreno, jer je ostalo nejasno što sveu?ilišta zapravo mogu i koje financije ingerencije uživaju2. problem školarina i neodrživosti ovog sadašnjeg veoma nepravednog i opterećujućeg sustava za dio studenata.3. upozoreno je da sustav kontrole kvalitete ne funkionira, kao što je zapeo napor na jačanju mobilnosti (me?unarodna razmjena posdiplomanata ne funkcionira), a kvalificikacijski okvir još uvijek nije napravljen;4. dogodila se uglavnom formalna promjena programa, a nije dovoljno definirana niti svrha studija u prve tri godine, a osobito nije jasna razlika izme?u takvog studija na veleu?ilištu i na sveu?ilištu; nije jasna niti koncepcija doktorskog studija.5. odvajanje stručnih studija od sveučilišnih nije izgledno s ovim financijskim izdvajanjima i s ovom pripremom, a nisu ?ak niti uspostavljeni kriteriji razlikovanja stru?nih i sveu?ilišnih sudija.6. istaknuto je veoma veliko optere?enje nastavnika s obzirom na studijske programe, te problem opterećenja studenata; uo?en je problem pla?anja rada u nastavi i samo u istraživa?kom radu; pokazuju se prevelika optere?enja, nigdje evidentirana, niti kompenzirana vremenom za znanstveni rad7. u pitanju je znanstveni karakter sveu?ilišta s ovakvim okolnostima i izostankom adekvatnih mjera.8. uo?ene su teškoće u upravljanju sustavom, ustanovama se upravlja u poslovodnim funkcijama po?esto amaterski; a na svim razinama izostali su elementi strateškog planiranja u sustavu.9. problematizirano je i pitanje otvaranja novih sveučilišta s obzirom na okolnosti.10. nigdje se još ne osjeća promjena paradigme – bitno je radno optere?enje studenata, i ishod u?enja

O svakoj od ovih tema Skupina ?e zauzimati stajališta u nizu sljede?ih sastanaka, detektirajući stanje i teškoće, analiziraju?i kakav odgovor na probleme imaju u Ministarstvu, te davati svoje prijedloge.?lanovi skupine su: prof.dr. ZRINJKA BERNARDI-GLOVACKI, prof.dr. BRANKO JEREN, prof.dr. PERO LU?IN, prof.dr. MLADEN HAVELKA, prof.dr. LJUBO JUR?I?, DENIS AVDAGI?, prof.dr. SLAVKO KRAJCAR, VEDRAN TARE, VANJA IVOŠEVIĆ, ELVIRA MARINKOVIĆ ŠKOMRLJ, prof. dr. ZVONIMIR ŠIKIĆ, Akademkinja SIBILA JELASKA, dr. KRUNOSLAV PISK, dr. PETAR PERVAN, Akademik IVO ŠLAUS, prof.dr. GVOZDEN FLEGO, prof.dr. ALEKSA BJELIŠ, VILIM RIBI?U Zagrebu, 30. travnja 2006.Vilim Ribi?, predsjednik Velikog vije?a Sindikata


Ključne riječi:

bolonjski proces | školarineBack to Top