Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Natječaj za stipendije i pomoći 2016./2017.

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja 14. rujna 2016. godine raspisuje natječaj za dodjelu stipendija u školskoj, tj. akademskoj godini 2016./2017.

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja 14. rujna 2016. godine raspisuje natječaj za dodjelu stipendija u školskoj, tj. akademskoj godini 2016./2017.

Stipendiranje djece naših umrlih članova i kolega

U teškoj situaciji, kao što je smrt roditelja, NSZVO kao i prijašnjih godina pomaže djeci umrlih članova putem dva modaliteta:

A) GODIŠNJE STIPENDIJE i
B) ZAJAMČENE POMOĆI.

A) Godišnje stipendije

Radi se o ograničenom broju stipendija koje se dodjeljuju jednom godišnje, ovisno o financijskim mogućnostima Sindikata. Za ovu školsku/akademsku godinu (2016./2017.) to konkretno znači ukupno 30 stipendija u iznosu od 500,00 kn mjesečno za učenike osnovne škole i 750,00 kn mjesečno za učenike srednje škole i studente, u trajanju od 11 mjeseci.

Kome su stipendije namijenjene?

Stipendije se dodjeljuju uzdržavanim osobama u slučaju smrti njihova roditelja (koji je u trenutku smrti bio član Sindikata) ili u slučaju smrti supružnika člana Sindikata. Za stipendiju se mogu prijaviti učenici (polaznici osnovnih ili srednjih škola), osobe koje upisuju prvu godinu studija te redoviti studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu sa samohranim roditeljem koji ih uzdržava ili su ostala bez oba roditelja.

Kandidati koji ne ostvare pravo na stipendiju mogu aplicirati za zajamčene pomoći!

Kako se stipendije dobivaju?

Stipendije se dodjeljuju temeljem Pravilnika o dodjeli godišnjih stipendija NSZVO. Upozoravamo na promjene u bodovanju uspjeha u prijašnjem obrazovanju osoba koje prvi put upisuju neki od fakulteta (brucoši)!

Klasifikacijski postupak prijavljenih kandidata na temelju Pravilnika izvršit će službena Komisija, a na web stranicama Sindikata (https://www.nsz.hr/category/prednosti-clanstva/stipendije-djeci-umrlih-clanova/) biti će objavljeni rezultati natječaja.

Kako se prijaviti?

Potrebno je popuniti formular s podacima kandidata za natječaj te uz njega priložiti sljedeće dokumente:

 1. presliku osobne iskaznice ili presliku rodnog lista kandidata;
 2. presliku osobne iskaznice odnosno presliku rodnog lista svih članova uže obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu;
 3. presliku izvoda iz matične knjige umrlih za umrlog roditelja;
 4. izjavu da u trenutku podnošenja zahtjeva nisu korisnici niti jedne druge stipendije. U trenutku objave rezultata natječaja kandidati su dužni obavijestiti Sindikat ako su u međuvremenu ostvarili pravo na drugu stipendiju. U takvom slučaju crta se pomiče na sljedećeg kandidata;
 5. preslike lista posljednjeg primljenog osobnog dohotka zaposlenih članova zajedničkog kućanstva (platne liste);
 6. potvrdu o mirovinskim i invalidskim primanjima;
 7. potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva;
 8. učenici osnovnih i srednjih škola moraju priložiti presliku učeničke knjižice ili svjedodžbi te potvrdu o redovitom pohađanju školovanja;
 9. studenti moraju priložiti potvrdu o statusu redovitog studenta te presliku indeksa i ovjereni prijepis ocjena s izračunatim težinskim prosjekom ocjena;
 10. “brucoši” moraju priložiti ovjerenu potvrdu fakulteta o točnom mjestu plasmana na upisnoj rang listi pri upisu na fakultet (mora sadržavati ukupan broj upisanih), potvrdu o statusu redovitog studenta te presliku svjedodžbi svih završenih razreda srednje škole;
 11. za kućanstva koja otplaćuju stambene kredite, presliku ugovora o sklopljenom stambenom kreditu te presliku bankovnog izvatka iz kojeg je vidljiva visina mjesečnog anuiteta ili rate kredita;
 12. za kućanstva koja žive u podstanarstvu: izjavu o podstanarstvu ili presliku ugovora o najmu sa stanodavcem;
 13. osobe s invaliditetom moraju priložiti rješenje, nalaz ili mišljenje liječnika ili tijela nadležnog za utvrđivanje invaliditeta iz kojeg je vidljiv stupanj invalidnosti;
 14. kandidati koji u vrijeme školovanja stanuju izvan mjesta prebivališta moraju priložiti potvrdu o boravištu izvan mjesta prebivališta (MUP);

Tajništvo Sindikata može od kandidata zatražiti pojašnjenje ili nadopunu priloženih dokumenata.

Nepotpune prijave na natječaj neće se uzimati u obzir!

Rokovi!!!

Natječaj za dodjelu stipendija zaključuje se 30 dana od dana objave na web stranicama Sindikata. Dakle, natječaj se zaključuje 14. listopada 2016.

Molbe pristigle nakon tog roka neće se uzimati u obzir!

B) Zajamčene pomoći

Zajamčene pomoći predstavljaju svojevrsnu policu osiguranja djece u slučaju smrti roditelja koji je član Sindikata ili njegova supružnika.

Konkretno, to znači da Sindikat  jamči mjesečnu pomoć od 500,00 kn po djetetu svakog člana Sindikata u slučaju njegove smrti ili smrti njegova supružnika. U slučaju smrti izvanbračnog partnera u obzir se uzimaju samo zajednička djeca oba roditelja.

Pravo na pomoć sukladno Odluci Upravnog vijeća od 20. lipnja 2011. godine imaju u istom iznosu sva djeca školske dobi (polaznici osnovnih i srednjih škola), te redoviti studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija do navršene 27. godine života.

Pomoć se dodjeljuje na godinu dana, iznosi ukupno 6.000,00 kn po djetetu i isplaćuje se po 500,00 kn mjesečno.

Rok za podnošenje pisane prijave za dodjelu pomoći je godinu dana od trenutka smrti člana Sindikata ili njegova supružnika, a zajamčene pomoći za ovu godinu odnose se na sve slučajeve smrti roditelja od 1. rujna 2016. do zaključno 1. rujna 2017. godine.

Kako se prijaviti?

Uz kratki pisani dopis, u kojem je potrebno navesti svoje osobne podatke, ime i prezime preminulog roditelja – člana Sindikata i ustanovu na kojoj je bio zaposlen, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • za preminulog roditelja tj. supružnika člana Sindikata preslika izvoda iz matične knjige umrlih;
 • za dijete preslika rodnog lista;
 • za učenike osnovne i srednje škole potvrdu o pohađanju redovitog školovanja;
 • za studente potvrdu o statusu redovitog studenta;
 • broj žiro računa (IBAN) i naziv banke u kojoj je otvoren.

Zagreb, 14. rujna 2016.
Tajništvo Sindikata


Ključne riječi:

Stipendije djeci umrlih članova

Prednosti članstva