prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga

Miljenko ŠimpragaRedoviti profesor u trajnom zvanju na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.

Rođen je 8. veljače 1958. godine u Šibeniku, Republika Hrvatska. Godine 1961., iz mjesta Tisno, na otoku Murteru, doselio je u Zagreb gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 1983. godine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Oženjen je i otac sina od 29 godina.

Sindikalna biografija

 • Osnivač Sindikata
 • Dužnosti u Sindikatu
  • 1990. – 1993. Glavno vijeće; glavni povjerenik
  • 1993. – 1995. Glavno vijeće
  • 1995. – 1997. Malo vijeće; Glavno vijeće
  • 1997. – 2000. Malo vijeće; Glavno vijeće
  • 2000. – 2002. Veliko vijeće; Malo vijeće (zamjenski član)
  • 2002. – 2006. Zamjenik predsjednika Sindikata; potpredsjednik Velikog vijeća; zamjenik predsjednika Upravnog vijeća; član predsjedništva Matice hrvatskih sindikata javnih službi
  • 2006. – 2010. Predsjednik Upravnog vijeća; potpredsjednik Velikog vijeća
  • 2009. – 2010. Zamjenik predsjednika Sindikata
  • 2010. – 2014. Malo vijeće; Veliko vijeće; Veliko vijeće Matice
  • 2014. –  2018. Malo vijeće; Veliko vijeće; Veliko vijeće Matice
 • Priznanja
  • 2000. Priznanje za osnivanje Sindikata znanosti
  • 2010.  Priznanje za uspješno vođenje Sindikata znanosti
  • 2013. Priznanje za doprinos djelovanju Matice hrvatskih sindikata

Stručna i radna biografija

Nastavni rad
 • Godine 1983. zaposlio se je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem radi i danas. Sveučilišnu karijeru započeo je kao znanstveni pripravnik na Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju. Godinu dana kasnije, u svojstvu stručnog suradnika, prešao je na Zavod za fiziologiju i radiobiologiju, na Katedru za radiobiologiju. Na istoj katedri 1987. godine izabran je u zvanje asistenta. Godine 1988. završio je poslijediplomski studij, a doktorsku disertaciju obranio je 1993. godine. Osim završenog poslijediplomskog studija i doktorske disertacije, tijekom svoga rada usavršavao se i stručno. Početkom 1997. godine izabran je u zvanje višeg asistenta za predmet Radiobiologija, a ljeta 1998. u zvanje višeg asistenta za predmet Fiziologija. U rujnu 2000. godine izabran je u zvanje docenta, u travnju 2004. u zvanje izvanrednog profesora, a u siječnju 2009. godine u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. U siječnju 2014. godine Senat Sveučilišta u Zagrebu izabrao ga je za redovitog profesora u trajnom zvanju na Veterinarskom fakultetu. Od 2001. mu je povjerena i nastava iz predmeta “Veterinarska nuklearna medicina”, a od 2005. “Uloga veterinara na ekološkoj farmi”. Oba potonja predmeta uvedeni su u nastavni plan i program dodiplomskog studija Veterinarskog fakulteta na prijedlog M. Šimprage. Osim dva predmeta na dodiplomskom studiju, uveo je i četiri predmeta na Doktorskom studiju iz veterinarskih znanosti: “Fiziologija probave u monogastričnih životinja”, “Fiziologija disanja u domaćih životinja – sisavaca”, Fiziologija sporta” i “Fiziologija i patologija nojeva u intenzivnom uzgoju”. Uz predmete na doktorskom studiju, voditelj je i predmeta: “Fiziologija laboratorijskih životinja” na Poslijediplomskom specijalističkom studiju “Uzgoj i patologija laboratorijskih životinja.
 • Mentor  je pet doktorskih radnji (dvije obranjene, a tri prihvaćene i u postupku izrade), jednog magistarskog rada, 13 diplomskih radova i tri studentska rada.
Znanstveno-istraživački rad
 • Kao prvi autor i/ili u suradnji sa ostalim autorima do sada je objavio 65 znanstvena rada. Osim znanstvenih objavio je 40 stručnih, 6 ostalih radova, 38 sažetka znanstvenih radova na 15 domaćih i 23 međunarodnih znanstvenih skupova te tri studije i dva programa. Bio je voditelj 3 projekta: jednog znanstveno-istraživačkog, jednog tehnologijskog i jednog primijenjenog. Bio je konzultant na jednom i suradnik na 9 znanstveno-istraživačkih projekta. Održao je 4 pozvana predavanja, recenzent je u dva domaća znanstvena časopisa: “Arhiv za higijenu rada i toksikologiju” – područje radiobiologija, i “Veterinarski arhiv” – područje fiziologija.
Upravljački rad
 • Tijekom 2004. i 2005. godine obnašao je dužnost pomoćnika dekana za komunikacije Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. do 2009. godine bio je član Senata (zamjena) i član Vijeća biomedicinskog područja Sveučilišta u Zagrebu. Od 2006. do 2009. godine obnašao je dužnost pročelnika Odjela za temeljne prirodne i pretkliničke znanosti, Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. U listopadu 2008. godine izabran je za predstojnika Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju ,Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu i tu dužnost obavlja do danas. Godine 2011. ponovo je imenovan za pomoćnika dekana Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i tu dužnost obnaša do danas. Godine 2013. imenovan je za predsjednika Povjerenstva za provodbu Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2014. gradonačelnik Grada Zagreba imenovao ga je za člana Školskog odbora osnovne škole Miroslav Krleža u Zagrebu te za člana Školskog odbora Veterinarske škole u Zagrebu.
Rad u nacionalnim vijećima i tijelima
 • Dana 25. svibnja 2005. Godine, Nacionalno vijeće za znanost i Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje imenovalo ga je za člana Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja. Godine 2010. po drugi puta imenovan je za člana Savjeta i do danas obnaša tu dužnost. Od 2007. do 2011. odlukom Vlade Republike Hrvatske bio je članom Vijeće za obrazovanja odraslih.
 • Rješenjem ministra poljoprivrede i šumarstva RH, od 2002. do kraja 2004. godine bio ječlan državnog Povjerenstva za ekološku proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,a 14. svibnja 2010. godine rješenjem ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja imenovan je članom Nacionalnog savjeta za provedbu Programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.
 • Od 2006. do 2010. godine bio je zamjenik predsjednika Stručnog vijeća Centra za krš iz Gospića. Od 2008. do 2010. godine bio je predsjednik Foruma Mreže za krš, Centra za krš iz Gospića.
 • Godine 2013. Nacionalno vijeće za znanost imenovalo ga je članom Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva – polje veterinarske medicine.
Inovacije i transfer tehnologije
 • Od 2003. bavi se inovacijama i transferom tehnologije. Godine 2003. piše i dobiva tehnologijski projekt: “Proizvodnja janjetine sa ekološkim znakom Hrvatske” financiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta do 2007. godine. Za rezultate rada na Projektu dobiva četiri priznanja od koja tri dobiva na sajmovima ideja, inovacija i novih tehnologija. Kao rezultat rada na projektu izradio je i tri studije i dva programa. Osim toga, rezultati rada na projektu su i intelektualno vlasništvo nad žigom “Eko janje” te osnivanje „spin-off“ tvrtke “Eko janje“.
 • Godine 2005. pokrenuo je i do 2008. vodio tribinu: “Suvremeno ovčarstvo” u okviru koje je održano pet rasprava u Postirima i Nerežišćima na otoku Braču te u Žegaru, Benkovcu i Gospiću.
 • Godine 2006. pokrenuo je i do 2008. vodio tribinu: “Inovacije i nove tehnnologije – poticaj gospodarskog razvoja Hrvatske” u okviru koje je u Zagrebu održano pet rasprava za područje biomedicine i zdravstva.
 • Godine 2007. pokrenuo je i do 2007. vodio tribinu: Inovativnost i patentabilnost projekata u veterini” u okviru koje je održano 5 rasprava.
 • Godine 2007. autor je projekta: “Proizvodnja jaretine sa ekološkim znakom Hrvatske” kojeg je do 2010. financiralo Ministarstvo poljoprivrede, Grad Knin te općine Biskupija i Kijevo.
 • Od 2007. godine, suradnik je Udruge inovatora Hrvatske, a 2008. jedan je od utemeljitelja sajma Agro ARCA – međunarodnoga sajma ideja, inovacija, novih tehnologija i proizvoda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji – koji se od tada tradicionalno održava svake godine. Godine 2013. imenovan je počasnim predsjednikom sajma Agro ARCA.
Promidžba i popularizacija znanosti i struke
 • Od 1994. do 2005. godine je, kao urednik i producent, surađivao na HRT-u, OTV-u, Radiju 101 i Hrvatskom katoličkom radiju. U ime OTV-a bio je član radne grupe koja je radila na osnivanju CCN-a – Nacionalne mreže lokalnih televizija. Prvih godinu dana rada CCN-a bio je njen glavni urednik i producent. Kao autor, pokrenuo je 7 televizijskih i 2 radijske serije emisija te kao gost urednik i suradnik sudjelovao u postojećim znanstvenim emisijama Znanstveno-obrazovnog programa HRT-a. U tom razdoblju broj emisija u kojima je sudjelovao dosegao je brojku od 600 televizijskih i 50 radijske emisije. Za taj dugogodišnji rad u elektronskim medijima, 2002. godine dobio je godišnju Državnu nagradu za znanost za popularizaciju i promidžbu znanosti, posebice u području biomedicinskih znanosti, grana veterina.
 • Od 2001. do 2007. bio je urednik mrežnih stranica Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Suradnja sa drugim visokim učilištima
 • Dana 8. travnja 2005. godine, odlukom ministra znanosti, obrazovanja i športa, imenovan je članom stručnog Povjerenstva za utemeljenje Veleučilišta »Marko Marulić« u Kninu. Od 2005. do 2007. bio je član Stručnog vijeća, a 2006. godine imenovan je i za koordinatora Centra za stočarstvo kršaVeleučilišta “Marko Marulić” u Kninu. Za rad na utemeljenju i razvoju Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu, 2010. dobiva nagradu Libar Marka Marulića, za doprinos u unaprjeđenju djelovanja, razvoju i promociji Veleučilišta.
Rad u znanstveno-stručnim organizacijama
 • U razdoblju od 2005. – 2009. godine bio je Predsjednik Hrvatskog društva fiziologa, a od tada do danas član je Upravnog odbora istog društva i njegov rizničar. Član je Upravnog odbora Hrvatskog veterinarskog društva 1893 Societas Veterinaria Croatica. U »Hrvatskom veterinarskom vjesniku«, glasilu Hrvatskog veterinarskog društva – 1893 – Societas Veterinaria Croatica, 2001. i 2002. godine obnaša dužnost pomoćnika urednika za financije i marketing, 2002. i 2003. godine bio je član Uredničkog odbora, a od 2005. godine član je Uredničkog kolegija. Od 2002. do 2005. obnašao je dužnost pročelnika Odjela za marketing i komunikacije, a 2006. izabran je i za voditelja Odjela za inovacijsko tehnologijski razvoj Hrvatskog veterinarskog društva. Od 2006. godine član je i Hrvatskog društva za sustave. U Hrvatskom društvu za zaštitu od zračenja u dva mandata je bio član Upravnog odbora i u dva mandata predsjednik Nadzornog odbora.
 • Sudjelovao je u organizaciji deset domaćih i šest međunarodnih simpozija i kongresa. Godine 2004. bio je i predsjednik lokalnog organizacijskog odbora 11th Ostrich World Congress, a 2014. predsjednik organizacijkosg odbora: 2nd International Scientific Meeting of Anatomy and Physiology: Fundamentals of Medicine. Na dva međunarodna kongresa bio je urednik Zbornika radova, a na jednom urednik Zbornika sažetaka.
Društvene aktivnosti vezane za pitanje znanosti
 • Jedan je od osnivača Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Hrvatske. U svim mandatima bio je član Velikog vijeća, a u šest mandata član Malog vijeća. U razdoblju od 2002. do 2006. obnašao je funkcije zamjenika predsjednika Upravnog vijeća, potpredsjednika Velikog vijeća za unutarnja pitanja te zamjenika predsjednika Sindikata. U istom razdoblju bio je i član predsjedištva Matice hrvatskih sindikata javnih službi. Od 2006. do 2010. bio je potpredsjednik Velikog vijeća za visoko obrazovanje i predsjednik Upravnog vijeća. U razdoblju od 2009. do 2010. ponovo je obnašao dužnost zamjenika predsjednika Sindikata. Od 2010. član je Velikog i Malog vijeća Sindikata te Velikog vijeća Matice. Godine 2000. dobio je priznanje za osnivanje Sindikata znanosti, 2010. priznanje za uspješno vođenje Sindikata znanosti, a 2013. za doprinos djelovanju Matice hrvatskih sindikata.
Humanitarni rad
 • Od 1994. do 2000. godine bavio se i humanitarnim radom aktivno podupirući Hrvatsku udrugu za školovanje pasa vodiča i mobilitet. Za njih je organizirao dva vrlo uspješna dobrotvorna koncerta u KD “Vatroslav Lisinski”: 12. veljače 1996. i 30. rujna 1997. godine, pod nazivom “Oči koje vode” te sudjelovao u organizaciji njihove prve aukcije slika i humanitarne priredbe na Jarunu u Zagrebu u ljeto 2000. godine. Za dugogodišnje podupiranje rada Udruge 2005. godine dobio je Priznanje za doprinos u razvoju školovanju pasa vodiča slijepih.

Nagrade

 • 2002. – Državna nagrada za znanost za 2001. godinu, za popularizaciju i promidžbu znanosti posebice u području biomedicinskih znanosti, grana veterina.  (za više od 200 TV emisija i priloga), Zagreb.
 • 2010.– Libar Marka Marulića za rad na utemeljenju i razvoju Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu, Knin.

Priznanja

 • 2000. –  Priznanje Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja za osnivanje Sindikata, povodom 10 godina djelovanja Sindikata, Zagreb.
 • 2005. –  Posebno priznanje za projekt “Eko janje” na 3. međunarodnoj izložbi inovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija ARCA 2005., Zagreb.
 • 2005. –  Diploma za visoku razinu inovacija iz područja medicine za projekt »Eko janje« na 7. izložbi inovacija iz medicine i ekologije, na 22. međunarodnom sjevernojadranskom sajmu, Rijeka.
 • 2005. – Priznanje za doprinos u razvoju školovanju pasa vodiča slijepih, povodom 15. obljetnice rada i postojanja Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet, Zagreb.
 • 2006. – Projekt »Eko janje« predstavljen je kao jedan od 20 najuspješnijih tehnologijskih projekata u Republici Hrvatskoj financiranih u razdoblju od 2001. do 2006., (među 250 financiranih od 500 prijavljenih), Zagreb
 • 2007. –  Medalja ARCA 2007 za rad: “Od ideje do Spin off tvrtke” na 5. međunarodnoj izložbi inovacija, novih ideja i novih tehnologija, ARCA 2007, Zagreb.
 • 2010. – Priznanje Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja za uspješno i odgovorno vođenje te članstvo u Velikom i Malom vijeću Sindikata više od 10 godina, povodom 20 godina djelovanja Sindikata, Zagreb.
 • 2013. – Priznanje Matice hrvatskih sindikata za doprinos djelovanju Matice hrvatskih sindikata, a time i sindikalnom pokretu, socijalnoj pravdi i demokraciji u Republici Hrvatskoj, povodom 20 godina djelovanja Matice, Zagreb.
Prednosti članstva