Sindikat spriječio smanjenje plaća doktorima i magistrima

Prema zadnjim informacijama, ispravljeni obračun će se primjenjivati s plaćom za veljaču, koja će biti isplaćena u ožujku.

Državna revizija ustanovila je da fakulteti i instituti krivo obračunavaju dodatak za magisterij i doktorat. Ministarstvo je odmah uputilo ustanovama zahtjev za promjenom obračuna. Novi obračun dovodi do smanjenja plaća doktorima i magistrima od 100 do 250 kuna. Taj zahtjev za novim obračunom Ministarstvo nije poslalo nama u Sindikat. Čim su nas o tome obavijestili povjerenici (a i njih su na ustanovama kasno obavijestili) mi smo reagirali i tražili sastanak Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora. Na sastanku 31. siječnja 2011. godine problem je riješen i ako su Vam na ustanovi obračunali plaću za siječanj manje nego li do sada, nemojte se brinuti, morat će Vam to vratiti.

Također, sličan problem nastao je i kod umjetničko-nastavnih zvanja s pokušajem ukidanja ekvivalenta dodatku za doktorat i magisteriji. I to smo riješili. Upoznajte se s problemima detaljnije.

Dana 30. prosinca 2010. godine Državna revizija uputila je svim visokim učilištima i javnim institutima Izvješće u kojemu osporava način obračuna plaća u sustavu znanosti i visokog obrazovanja s obzirom na dodatak za akademski stupanj magistra odnosno doktora znanosti predviđen člankom 14. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje. Temeljem uvida u obračun bruto plaća u 2009. godini na visokim učilištima i javnim institutima, Revizija navodi da je navedeni dodatak pogrešno obračunat jer se dodavao na osnovnu plaću uvećanu za stalne dodatke iz Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenog 2006. godine. Budući da je Sindikat mišljenja da je navedeno utvrđenje Državne revizije protivno duhu Sporazuma i volji ugovornih strana, upit o načinu obračuna proslijedili smo Zajedničkom povjerenstvu za tumačenje Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje, koje je na sjednici dana 31. siječnja 2011. godine donijelo zaključak da se dodaci na plaću zaposlenika koji imaju znanstveni stupanj magistra odnosno doktora znanosti obračunavaju na isti način na koji su se obračunavali u prethodnom razdoblju. Posebno napominjemo da tumačenja Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora imaju pravnu snagu i učinke samog Kolektivnog ugovora.

U nastavku donosimo Zaključak Povjerenstva u cijelosti:

„Člankom 14. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje predviđen je dodatak na plaću od 8% ako zaposlenik ima akademski stupanj magistra znanosti odnosno 15% ako zaposlenik ima akademski stupanj doktora znanosti. Stranke Kolektivnog ugovora slobodno odlučuju o tome da li će kao kriterij za obračun predmetnog dodatka uzimati osnovnu plaću ili osnovnu plaću uvećanu za stalni dodatak na plaću propisan Sporazumom o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenog 2006. godine. Uvidom u obračunske liste zaposlenika magistra odnosno doktora znanosti kao i u print liste Ministarstva tijekom 2007., 2008., 2009. i 2010. godine sa sigurnošću se može zaključiti o jasno izraženoj volji ugovornih stranaka da kao kriterij za obračun predmetnih dodataka iz čl. 14. Kolektivnog ugovora uzimaju osnovnu plaću uvećanu za stalni dodatak na plaću sukladno Sporazumu o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti. Zbog načela da se u dvojbi uzima ono što je povoljnije za zaposlenike kao i zbog činjenice da su stranke Kolektivnog ugovora konkludentno tijekom 2007., 2008., 2009. i 2010. godine prihvatile kao kriterij za obračun predmetnih dodataka iz čl. 14. Kolektivnog ugovora osnovnu plaću uvećanu za stalni dodatak iz Sporazuma o dodacima na plaću od 25. studenog 2006. godine, Povjerenstvo je mišljenja da se predmetni dodaci iz čl. 14. Kolektivnog ugovora trebaju obračunavati kao što su se obračunavali i u prethodnom razdoblju počevši od 2007. godine. Dodaci iz čl. 14. Kolektivnog ugovora obračunavaju se na osnovnu plaću uvećanu za stalne dodatke propisane Sporazumom o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenog 2006. godine. Sukladno čl. 85. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje Povjerenstvo upućuje ugovornim stranama zahtjev da tijekom daljnjih šestomjesečnih pregovora o sklapanju Dodataka Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje iz čl. 90. st. 1. i 2. dodatno preciziraju ugovornu odredbu o obračunavanju dodataka iz čl. 14. Kolektivnog ugovora, osvrćući se na upute Državnog ureda za reviziju o obračunu plaće.”

Također, Povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje zauzelo je stav radi zaštite prava na dodatak za znanstveni stupanj magistra odnosno doktora znanosti osoba izabranih u umjetničko-nastavna zvanja. U nastavku donosimo Zaključak Povjerenstva u cijelosti:

„Temeljem čl. 94. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju propisuje se da su umjetničko-nastavna radna mjesta u svemu izjednačena sa znanstveno-nastavnim radnim mjestima te se odredbe Zakona o znanstvenoj djelatnosti koje se odnose na znanstvena radna mjesta na odgovarajući način primjenjuju i na umjetničko-nastavna radna mjesta. Namjera zakonodavca identična je namjeri ugovornih stranaka kolektivnog ugovora da nastavnici u umjetničko-nastavna zvanjima imaju jednaka prava kao i nastavnici u znanstveno-nastavnim zvanjima. Kod umjetničko nastavnih zvanja kroz postupak izbora na zvanje i radno mjesto implicite se priznaje odgovarajuće dostignuće akademskog stupnja doktorata znanosti te se temeljem izbora u umjetničko-nastavna zvanja nastavnici-umjetnici upisuju u Upisnik znanstvenika. Nadalje, istovjetna odredba čl. 14. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje je odredba i Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama koji svoju primjenu ostvaruje i u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, a čija je komisija za tumačenje zaključkom (18/08) već utvrdila jednakost ostvarivanja prava na uvećanje plaće magistrima umjetnosti budući da su prema posebnim propisima (ZZDVO) izjednačeni s magistrima znanosti. Sukladno iznesenom Povjerenstvo smatra da je u postupku izbora na umjetničko-nastavno radno mjesto sadržano priznanje dostignuća doktorata znanosti te osobe izabrane na umjetničko-nastavna radna mjesta ostvaruju pravo na uvećanje plaće temeljem čl. 14. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje. Povjerenstvo upućuje prijedlog ugovornim stranama Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje da u daljnjim pregovorima temeljem čl. 90. st. 1. i 2. Kolektivnog ugovora detaljnije urede predmetnu odredbu čl. 14. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje.”

Ostali Zaključci Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje od 31. siječnja 2011. godine bit će objavljeni na web stranicama Sindikata u kraćem roku.


Ključne riječi:

dodatak na plaću za znanstveni stupanj, sporazum o dodatku na plaće

Prednosti članstva