Povodom izbora rektora Zagrebačkog sveučilišta

Povodom ponovljenih izbora za rektora, Sindikat znanosti izdao je priopćenje za javnost

Povodom izbora rektora Zagrebačkog sveučilišta Sindikat znanosti apelira na izborno tijelo, na nastavnike, studente i profesore u njemu, da ovim izborima za rektora zaštite temeljne vrijednosti akademske zajednice.

Potrebno je prepoznati i izabrati kandidate koji u sebi imaju i nose ideju sveučilišta kao javne ustanove čija je misija nastava i istraživanje, i čija je glavna preokupacija student, a ne ostvarivanje skupnih i pojedinačnih zarada na javnom dobru. Briga za vlastite prihode treba ostati sporedna i strogo regulirana aktivnost, kao i drugdje u svijetu.

Potrebno je prepoznati i izabrati kandidata koji će biti jamstvo zalaganja za akademski slobodno sveučilište, pravno integrirano i autonomno u upravljanju, te adekvatno financirano od države. Nikako nije prihvatljivo mirenje s izostankom prosvjetiteljske obaveze države u financiranju visokog obrazovanja.

Još je manje prihvatljivo da kandidat, pravdajući neadekvatno financiranje države, kao supstitut nudi komercijalne aktivnosti na javnome dobru. Baš o tome i sanja svaka izvršna vlast. Takav koncept razorio bi smisao sveučilišta i onemogućio temeljnu misiju nastavnika i istraživača, uništio znanstveno-istraživačku bit sveučilišta i ugrozio studente ne samo u materijalnom smislu, već i u njihovom ustavnom pravu na jednaki pristup visokom obrazovanju.

Kako bi takvo sveučilište izgledalo, može se vidjeti na primjeru nekolicine fakulteta koji, dopuštenjem izvršnih vlasti, funkcioniraju kao komercijalne ustanove. Ti su fakulteti prebukirani, na njima nema rada sa studentima, a još manje individualnog rada, takvi fakulteti nemaju ili imaju preskromnu znanstvenu produkciju…

Potrebno je prepoznati i ne izabrati kandidata koji nudi ideju komercijalizacije i profitne orijentacije sveučilišta, kao oblika krajnjeg banaliziranja i profaniranja visokog obrazovanja, kao načina da se visoko obrazovanje pretvori u robu za ponudu i potražnju. Time bi u pitanje bio doveden javni interes građana da imaju sveučilište kao javno dobro i obrazovanje kao ljudsko pravo.

Sveučilište nije trgovačko društvo i nikada to ne smije postati. Ne može sporedno, tj. vlastiti prihodi ustanova, postati glavno, a glavno, nastava i istraživanje, sporedno. Sveučilište mora ostati neprofitna javna služba na dobrobit hrvatskim građanima, radi unapređenja duhovnosti i kulture naroda u najširem smislu. To su vrijednosti koje se mora braniti, pa i izborom rektora.

I na koncu, iznenađuje nas samo sveučilište koje nije izmijenilo nesuvislu odredbu Statuta, uslijed čega nezadovoljnici mogu opstruirati izbor rektora nevažećim listićima. Umjesto da se u Statutu dodala jedna jedina riječ, tj. da je rektor izabran natpolovičnom većinom vrijedećih listića, ostala je stara odredba pa opet prijeti opasnost da se rektor i ovaj puta ne izabere.

U Zagrebu, 24. travnja 2006.

Vilim Ribić,
predsjednik Velikog vijeća


Ključne riječi:

rektor, senat sveučilišta

Prednosti članstva