Tumačenja Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje

Odgovori na upite upućene Povjerenstvu ZAPISNIK sa 1. sjednice Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje održane 08. studenog 2002. godine u Ministarstvu znanosti i tehnologije I Odgovori na upite upućene Povjerenstvu Povjerenstvo je dalo sljedeće odgovore:1. Tumačenje članka 42. Kolektivnog ugovora (pitanje Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb): a) Na poslijedoktorskom usavršavanju su oni […]

Odgovori na upite upućene Povjerenstvu

ZAPISNIK sa 1. sjednice Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje održane 08. studenog 2002. godine u Ministarstvu znanosti i tehnologije I Odgovori na upite upućene Povjerenstvu Povjerenstvo je dalo sljedeće odgovore:1. Tumačenje članka 42. Kolektivnog ugovora (pitanje Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb): a) Na poslijedoktorskom usavršavanju su oni zaposlenici koje stipendira Ministarstvo znanosti i tehnologije, kao i oni koje na to usavršavanje uputi sama ustanova. b) U preostalom trajanju usavršavanja (poslijediplomskog studija, poslijedoktorskog usavršavanja), dakle poslije plaćenog dopusta od godine dana, ustanova treba zaposleniku u skladu s člankom 42. st. 3. Kolektivnog ugovora uplaćivati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje na iznos plaće koju su primali temeljem ugovora o radu i rješenja o plaći, na način da ga ne odjavljuje sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Dakle, ustanova zaposleniku u preostalom trajanju usavršavanja uplaćuje doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, ali mu ne isplaćuje neto iznos plaće. Sredstva za uplatu navedenih doprinosa osigurava Ministarstvo znanosti i tehnologije.2. Tumačenje članka 40. stavka 3. i članka 56. stavka 2. Kolektivnog ugovora (pitanja instituta «Ru?er Bošković): a) Tumačenje članka 40. st. 3. Kolektivnog ugovora; Godišnji odmor u trajanju od minimalno 30 radnih dana, a maksimalno 37 radnih dana pripada zaposleniku koji radi na poslovima gdje ni uz primjenu mjera zaštite na radu nije moguće zaštititi zaposlenika od štetnih utjecaja. Ti poslovi nisu nužno isti kao poslovi s posebnim uvjetima rada (npr. ronilački poslovi su poslovi s posebnim uvjetima rada ali nisu poslovi gdje ni uz primjenu mjera zaštite na radu nije moguće zaštititi zaposlenika od štetnih utjecaja), ali su neki poslovi s posebnim uvjetima rada istovremeno i poslovi gdje ni uz primjenu mjera zaštite na radu nije moguće zaštititi zaposlenika od štetnih utjecaja (npr. ionizirajuća zračenja). Povjerenstvo zaključuje da će izraditi popis poslova gdje ni uz primjenu mjera zaštite na radu nije moguće zaštititi zaposlenika od štetnih utjecaja, te će za druge poslove izvan popisa, na temelju zahtjeva ustanove, odnosno sindikata, ocijeniti radi li se o takvim poslovima, uzimajući u obzir njihovu specifičnost. b) Tumačenje članka 56. st. 2. Kolektivnog ugovora; Naknada za rad povjerenika za zaštitu na radu prema Kolektivnom ugovoru iznosi najmanje 2 radna sata tjedno uz naknadu plaće. Povjerenstvo prihvaća da ta naknada može iznositi i više od 2 radna sata tjedno uz naknadu plaće ako je to potrebno radi većeg broja zaposlenih na ustanovi. Povjerenstvo zaključuje da će za svaki individualni slučaj, na zahtjev ustanove ili sindikata, ocijeniti opravdanost većeg broja radnih sati tjedno uz naknadu plaće.3. Tumačenje članka 51. i 52. Kolektivnog ugovora (pitanje Visokog gospodarskog učilišta): a) Zaposlenici koji imaju smanjenu normu i do 20% imaju pravo na naknadu zbog izloženosti izvorima opasnosti, s time da se kao polazni kriterij za izračun postotka izloženosti uzima puno radno vrijeme. b) Izraz «manje od 10% posto» valja tumačiti sukladno smislu cjelovite odredbe članka 51. stavka 1. podstavka 4. Kolektivnog ugovora, tako da se navedena izloženost uzima u obzir samo u slučaju kada se radi o poslovima koji u pravilu ne mogu trajati dugo (poput miniranja, ronjenja i sl.) c) Posredna izloženost postoji kada osoba ne radi izravno s izvorima opasnosti, ali obavlja neki drugi posao u radnoj prostoriji u kojoj se trajno nalazi neki od izvora opasnosti navedenih u prilogu Kolektivnog ugovora.4. Tumačenje članka 3. stavka 3. i članka 27. Kolektivnog ugovora (pitanje Veterinarskog instituta): a) U 2002. godini isplaćivati će se naknade za materijalna prava utvr?ena Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (NN 3/02), dok će se naknade za materijalna prava utvr?ena Kolektivnim ugovorom za znanost i visoko obrazovanje (NN 101/02) isplaćivati u 2003. godini. b) U pogledu obračuna nastavnog opterećenja za izborni jednosemestralni predmet, valja uputiti na odredbe članka 27. stavka 5. i 6. Kolektivnog ugovora. Nastavno opterećenje obračunava se, sukladno stavku 5., prosječno na punu akademsku godinu, prema podacima koji su dostupni na početku akademske godine, dok se konačni obračun, sukladno stavku 6., vrši na kraju akademske godine, prema stvarno obavljenom radu. članovi Komisije:Stanislava Rogić, Ministarstvo znanosti i tehnologijeVito Turšić, Ministarstvo znanosti i tehnologijedr. Delko Barišić, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, podružnica Institut “Ru?er Bošković” ZagrebTamara Jelić-Kazić, Tajništvo Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja


Ključne riječi:

tumačenje kolektivnog ugovora

Prednosti članstva