Pregled aktivnosti Sindikata između Šestog i Sedmog Sabora Sindikata (svibanj 2006.- lipanj 2010.)

I. SINDIKALNO POLITIČKI ZADACI I CILJEVI I NJIHOVA UPRAVLJAČKA, STRUČNA I IZVRŠNA POTPORA 1. ZAKON O RADU Od srpnja do prosinca 2008. te u studenom 2009. godine intenzivno se sa ostalim sindikalnim središnjicama radi na izradi prijedloga izmjena i dopuna Zakona o radu odnosno njegovog usklađenja s Direktivama i pravnom stečevinom EU-a. Sudjelovanje predsjednika Velikog […]

14. lipnja 2010.

I. SINDIKALNO POLITIČKI ZADACI I CILJEVI I NJIHOVA UPRAVLJAČKA, STRUČNA I IZVRŠNA POTPORA

1. ZAKON O RADU

 • Od srpnja do prosinca 2008. te u studenom 2009. godine intenzivno se sa ostalim sindikalnim središnjicama radi na izradi prijedloga izmjena i dopuna Zakona o radu odnosno njegovog usklađenja s Direktivama i pravnom stečevinom EU-a. Sudjelovanje predsjednika Velikog vijeća na strani sindikata u pregovorima s poslodavcima. Novi Zakon o radu stupa na snagu 01. siječnja 2010.
 • Aktivan rad na razini sindikalnih središnjica i priprema analize za eventualni novi krug izmjena i dopuna Zakona o radu u razdoblju od siječnja do ožujka 2010.
 • Trenutno se intenzivno radi na tome da se iz saborske procedure povuče prijedlog Vlade za izmjene i dopune Zakona o radu kojima bi se ukinula produžena primjena pravnih pravila te odredbe o otkazivanju kolektivnih ugovora. Navedenim izmjenama ruši se sustav kolektivnog pregovaranja.
 • Slijedom navedenog, sindikalne središnjice 09. lipnja 2010. počele su s prikupljanjem potpisa za provođenje referenduma po pitanju zadržavanja postojećih odredbi u Zakonu o radu (potpisivanje traje do 23. lipnja) te pripremaju Svesindikalni sabor koji se treba održati 14. lipnja 2010. i na kojem će se utvrditi zajednička stajališta i dogovoriti daljnje aktivnosti.

2. UREDBA O KOEFICIJENTIMA

 • U prosincu 2007. konačno su, nakon više od 4 godine naših kontinuiranih nastojanja, u Uredbu o koeficijentima uvrštena stručna radna mjesta višeg stručnog suradnika i stručnog savjetnika te su za ista propisani i primjereni koeficijenti 1,30 i 1,45.
 • Isto tako, koeficijent za radno mjesto diplomirani knjižničar konačno je povećan na 1,45 tj. izjednačen s koeficijentom za radno mjesto asistenta.
 • Tijekom 2008. i 2009. godine vrši se konstantan pritisak na Ministarstvo radi neprimjene novih koeficijenata za diplomirane knjižničare i stručne suradnike, te se konstantno intervenira i posreduje između podružnica i Ministarstva po pitanju izbora zaposlenika u stručna zvanja.
 • U 2009. godini vrši se konstantan pritisak na Ministarstvo radi poboljšanja statusa lektora (dizanje koeficijenta), sastanci s lektorima i pokretanje inicijative za promjenu Uredbe.
 • Pomoć lektorima s Filozofskog fakulteta u Zagrebu u najavi štrajka (izrada potrebnih dokumenata i provođenje procedure pripreme štrajka), aktivno sudjelovanje u postupku mirenja prije ulaska u štrajk, aktivno sudjelovanje u potpisivanju Sporazuma koji obvezuje Ministarstvo na poboljšanje statusa lektora početkom 2011. godine.

3. SUPSTITUT ZA DOPRINOS SOLIDARNOSTI

 • U svibnju 2006. pa opet u ožujku 2007. reaktualizirana je inicijativa Sindikata za uvođenje supstituta za doprinos solidarnosti, održan je niz sastanaka sa sindikatima (jedan cjelodnevni sastanak), razgovori s Vladom.
 • Trenutno je ponovno vrlo aktualna ideja za uvođenjem ovog instituta kroz Zakon o radu ili kroz Zakon o reprezentativnosti, na čemu se aktivno radi.

4. TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR

 • Pregovori za novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama započinju u prosincu 2006. godine. Nakon napornog rada na oblikovanju prijedloga TKU-a za pregovore, obračuna s prijedlogom TKU-a od strane Vlade, velikog pritiska putem medija i mučnog međusindikalnog usaglašavanja, 31. srpnja 2007. sklopljen je novi Temeljni kolektivni ugovor.
 • Novim TKU-om i regres i božićnica povećani su na 1.250,00 kuna, i po prvi put je uvedeno pravo na dar za djecu kao pravo zaposlenika, a ne djeteta (u iznosu od najmanje 500,00 kuna),
 • Rješavanje problema vezanih uz napad sindikata Preporod i pokušaja rušenja prava iz TKU-a putem sudske tužbe te problema oko pitanja neto ili bruto vrijednosti naknada iz TKU-a putem rada u Komisiji za tumačenje tog ugovora.
 • Krajem 2009. godine započinje intenzivan rad na rješavanju problema vezanih za prijedlog Vlade o ukidanju određenih materijalnih prava iz TKU-a (regresa, božićnice i dara za djecu) koji traje i sada. Budući da TKU ističe 31. srpnja ove godine, nalazimo se u pregovorima za sklapanje novog. Vlada i dalje inzistira na ukidanju određenih materijalnih prava (pravdajući se krizom) na što sindikati ne pristaju. Vlada je zatim posegnula za izmjenama Zakona o radu na način da ukine produženu primjenu pravnih pravila koja bi nastupila u slučaju isteka TKU-a.

5. PLAĆE I PREGOVORI O OSNOVICI

 • U razdoblju svibanj-studeni 2006. godine vođeni su kontinuirani pregovori sa sindikatima te sa Vladom RH po pitanju osnovice i drugih materijalnih prava u javnim službama. Vođeni su stalni dogovori unutar sindikata oko pregovaračkih pozicija, taktike i strategije, te je izrađena analitička podloga o plaćama i drugim makroekonomskim pokazateljima. Rezultat navedenih pregovora je sklapanje Sporazuma o osnovici za plaće u javnim službama 23. studenog 2006. godine. Sporazumom je za zaposlenike u javnim službama ugovoreno stupnjevito povećanje plaće u naredne tri godine (2007. – 2009.) i to na način da se osnovica svake godine uvećava za 6% u odnosu na lanjsku i kao takva predstavlja osnovu za 6%-tno povećanje i naredne godine.
 • Tijekom 2008. intenzivan angažman i dogovori sa drugim sindikatima javnih i državnih službi, dopisi i zahtjevi prema Vladi povodom prijedloga Vlade za zamrzavanje plaća.
 • Stalni dogovori unutar sindikata oko pregovaračkih pozicija, taktike i strategije, te izrada analitičke podloge o plaćama i drugih makroekonomskih pokazatelja, stalni sastanci sindikata javnih službi s temom dogovora oko zajedničke reakcije na Vladino jednostrano smanjivanje plaća i derogiranje kolektivnog ugovora, sastanci s Premijerom i ministrom financija te s članovima Pregovaračkog odbora Vlade za TKU.
 • U svibnju 2009. priprema i provedba Referenduma o štrajku, obilazak Regionalnih vijeća, promoviranje za Referendum, izrada promotivnih materijala, pisanje i tiskanje glasnika za 180 tisuća ljudi u našoj kući, obrada rezultata referenduma.
 • Štrajk također u svibnju 2009., mučni pregovori u Vladi koji su trajali 27 sati, izuzetno intenzivna komunikacija s medijima i potpisivanje Dodatka Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama 13. svibnja 2009. godine. Cjelokupnu pravnu podlogu za štrajk, za sve sindikate javnih službi, izrađivala je Pravna služba našeg Sindikata.
 • U lipnju 2009. rad na promidžbi rezultata potpisanog Dodatka Sporazumu i provođenje referenduma o prihvaćanju Dodatka Sporazuma među članovima

6. NOVI SUSTAV PLAĆA

 • Intenzivan rad u Radnoj skupini Vlade za izradu Zakona o plaćama državnih službenika i Povjerenstvu Vlade za izradu Zakona o plaćama javnih službenika od 2007. godine.

7. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

 • Od veljače 2007. godine višekratni bezuspješni pokušaji otpočinjanja pregovora za novi Kolektivni ugovor. Zbog krajnje neodgovornog pristupa Ministarstva, pregovori započinju tek u rujnu te je u prosincu 2007. godine, umjesto novog kolektivnog ugovora, potpisan Dodatak IV. Kolektivnom ugovoru.
 • Dodatkom IV. za zaposlenike u znanosti i visokom obrazovanju ugovoreno je pravo na pokriće troškova školarine poslijediplomskih doktorskih studija kad takav studij pohađaju na ustanovi s kojom nemaju sklopljen ugovor o radu, povećana je naknada za izradu doktorata na 6.000,00 kuna i naknada za izradu magisterija na 4.000,00 kuna, i viši asistenti ostvarili su pravo na dodatak od 15% za znanstveni stupanj doktora znanosti, pravo na sistematski pregled u vrijednosti 500,00 kuna jednom u tri godine, te pravo glasa predstavnika zaposlenika u upravnim tijelima ustanova u sustavu.
 • Istim Dodatkom uvedena je i obveza poslodavca za vođenje evidencije radnog vremena s posebnim naglaskom na evidenciju rada iznad norme i prekovremenog rada svakog zaposlenika, te obveza raspisivanja javnog natječaja za sve poslove na ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.
 • Na području provođenja što učinkovitije sigurnosti i zaštite na radu, ugovorili smo osnivanje Odbora za zaštitu na radu, kao bipartitnog tijela Ministarstva i Sindikata sa zadaćom praćenja provedbe propisa s područja zaštite na radu te obvezu poslodavaca za izradu Procjene opasnosti.
 • U lipnju 2008. godine zaključuje se novi Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje koji se primjenjuje do 15. listopada 2008. i koji je sadržajno u cijelosti identičan Kolektivnom ugovoru koji je bio na snazi do 15. lipnja 2008. godine. Od lipnja do listopada 2008. nastavljaju se pregovori o nizu pitanja i detalja koje je u odnosu na tadašnje odredbe Kolektivnog ugovora potrebno regulirati i izmjieniti ili dopuniti s obzirom na promjene koje su posljedica bolonjskog procesa te izmjene TKU-a.
 • Formiranje i sudjelovanje u radu radne skupine za normative koja ima zadatak obraditi pitanja normativnog mjerenja opterećenja i standarda izvođenja nastave u novim okolnostima odnosno izraditi novi sustav normativa koji će biti sastavni dio Kolektivnog ugovora.
 • U listopadu 2008. zaključen je Dodatak I. Kolektivnom ugovoru kojim je ugovoreno da se Kolektivni ugovor i sva ranije ugovorena prava primjenjuju do 15. srpnja 2009. godine.
 • U razdoblju od prosinca 2008. do travnja 2009, godine održavaju se stalni sastanci i vode pregovori oko sklapanja novog Kolektivnog ugovora.
 • Trenutno se nalazimo u fazi kada je neizvjesno kako će se okončati priča sa prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o radu, te će se pregovori za novi Kolektivni ugovor (unatoč tome što je velika većina odredaba već ispregovarana) najvjerojatnije nastaviti nakon rješavanja tog pitanja. Neovisno o tome, zajedno sa Ministarstvom i Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada aktivno se radi na reviziji odredaba o posebnim uvjetima rada. Sindikat smatra da je institut posebnih uvjeta rada potrebno revidirati na način da se dodatkom na plaću stimuliraju i obeštete samo zaposlenici koji rade na takvim radnim mjestima gdje i uz primjenu svih mjera zaštite na radu nije moguće osigurati da se uklone štetni utjecaju po njihovo zdravlje. Za potpunu objektivizaciju potrebno je da profesionalci, stručnjaci medicine rada izrade stručnu analizu koja će identificirati takva radna mjesta u cjelokupnom sustavu.

8. KAMPANJA ZA ZAŠTITU NA RADU

 • Pokretanje inicijative za rješavanje gorućeg problema zaštite na radu u znanosti i javnim službama u 2008. godini.
 • Osnivanje i početak rada Odbora za zaštitu na radu temeljem Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje, koordiniranje rada i aktivno sudjelovanje pravnika Sindikata u radu Odbora, te inicijativa za dogovor oko organizacije radionica za povjerenike iz područja zaštite na radu.
 • Sudjelovanje u radu Koordinacije sindikalnih središnjica za zaštitu na radu od početka 2010. godine.

6. SURADNJA S MINISTARSTVOM ZNANOSTI

 • Periodična ili učestala komunikacija sa aktualnim ministrom, državnim tajnicima i ostalim predstavnicima Ministarstava, ovisno o aktualnim temama, pitanjima i problemima. U najvećem broju slučaja tema je bila sklapanje novog Kolektivnog ugovora i/ili sređivanje stanja u sustavu, problemi korupcije na Sveučilištu u Zagrebu, novi Zakon o sveučilištima, integracija sveučilišta, posebni uvjeti rada…

7. TRIPARTIZAM I RAD U GOSPODARSKO-SOCIJALNOM VIJEĆU

 • Predsjednik Velikog vijeća kontinuirano sudjeluje u radu GSV-a i njegovih Povjerenstava kao član, a od travnja 2008. do travnja 2009. i kao podpredsjednik GSV-a., mnogobrojni sastanci s Premijerom / Premijerkom i Predsjednikom RH.
 • Sudjelovanje u radu Nacionalnog vijeća za konkurentnost.
 • Rad u Savjetu državnog zavoda za statistiku.
 • Sudjelovanje na savjetovanju o socijalnom partnerstvu u Vukovaru i humanitarnom nogometnom turniru u Karlovcu u veljači 2008. godine.
 • Aktivan rad na izradi Sporazuma o socijalnom partnerstvu (izrada zahtjeva sindikalnih središnjica i preambule za sindikalnu varijantu Sporazuma) i rad na izradi Nacionalnog sporazuma o politici plaća.
 • Rad u Ekonomskom vijeću i Povjerenstvu za cijene, te javna kritika rada Vijeća.
 • Kontinuirani rad na analizi i pripremi zakona i propisa, sudjelovanje na raznim okruglim stolovima.
 • Trodnevni sastanak GSV-a u srpnju 2009. godine prigodom donošenja kriznog poreza i spašavanje od smanjenja plaća.
 • U zadnjem periodu intenzivan rad na analizi tekstova Zakona o reprezentativnosti, Zakona o HRT-u, Odvjetničkim tarifama, Zakona o minimalnoj plaći, planu aktivnosti rada GSV-a za 2010., raznim pravilnicima, ustavnim promjenama…

8. VISOKO OBRAZOVANJE I BOLONJSKI PROCES

 • Vezano za provedbu Bolonjskog procesa obavljane su stalne konzultacije o tijeku i zbivanjima na našim ustanovama.
 • Povremeni godišnji Sastanci Senata Sveučilišta.
 • Snažan angažman oko problema privilegiranih upisa na fakultete djece branitelja krajem 2006. godine, te presuda Ustavnog suda o ukidanju je spomenutog privilegiranog upisa.
 • Rad u follow-up skupini za praćenje provedbe Bolonjskog procesa u svibnju 2006., u ožujku i lipnju 2007.
 • Priprema istraživanja pod nazivom Školarine u sustavu visokog obrazovanja u Hrvatskoj: poveznice između plaćanja studija i uspješnosti studiranja s kolegicom Danielom Dolenc.
 • Cjelodnevni sastanak na Sljemenu po pitanju normativa 2006. godine.
 • Sudjelovanje predsjednika Velikog vijeća na studentskom Kongresu u svibnju 2006. godine.
 • Javni angažman od prosinca 2006. do siječnja 2007. godine zbog odluke Ustavnog suda o ukidanju odredaba Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju prema kojima se zahtijevala integracija sveučilišta, sastanak Rektorskog zbora u Ministarstvu te suradnja s Perom Lučinom na nekoliko policy dokumenata.
 • Analiza izmjena i dopuna Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u travnju 2007. godine.
 • Održavanje tematske sjednice Velikog vijeća po pitanju provedbe Bolonjskog procesa 2008. godine.
 • Sudjelovanje na okruglim stolovima i skupovima Sveučilišta u Zagrebu tijekom 2008. po pitanju razmatranja reforme sustava znanosti i visokog obrazovanja.
 • U 2008. godini javni angažman po pitanju problema korupcije na Sveučilištu u Zagrebu i akcije Index.
 • Analiza radne verzije Zakona o sveučilištima, usporedba s važećim Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, konzultacije, rasprave. Održavanje sastanka predstavnika Ministarstva i članova Malog i Velikog vijeća po pitanju Zakona.

9. ŠKOLARINE

 • U ožujku i travnju 2007. godine intenzivan je angažman oko pokušaja povećanja školarina, promocija rezultata istraživanja Daniele Dolenc, koordiniranje sa studentima i razgovori s drugim istaknutim osobama u visokom obrazovanju po ovom pitanju.
 • Istupanje i glasovanje protiv odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu (travanj 2008.) kojom je odobreno povećanje školarina na 10 zagrebačkih fakulteta. Pružanje potpore studentima i njihovim predstavnicima, komunikacija sa predstavnicima Ministarstva, suradnja i komunikacija sa studentima i njihovim udrugama, potpora i sudjelovanje na studentskim prosvjedima i tribinama.
 • Aktivno i medijsko podupiranje studentskih zahtjeva za besplatnim studiranjem u svibnju 2009. godine.

10. SINDIKALNA IMOVINA

 • Od 2006. periodično se radi na pronalaženju modela za podjelu sindikalne imovine.
 • U veljači 2010. godine, nakon dugotrajnih pokušaja da se između središnjica postigne dogovor o načinu podjele sindikalnih nekretnina, izradili smo prijedlog Sporazuma o podjeli sindikalnih nekretnina, nakon čega je po tom pitanju održano nekoliko sastanaka. Rješavanje navedenog problema još je u tijeku, budući da SSSH ne pristaje na takav prijedlog Sporazuma dok su ostale središnjice za. Ako se ne uspije postići dogovor sa SSSH, ostale središnjice ići će sa spomenutim prijedlogom Sporazuma prema Vladi.

11. MATICA HRVATSKIH SINDIKATA I DRUGI SINDIKATI JAVNIH SLUŽBI

 • Kontinuirano sudjelovanje u radu Matice (Tajništvo Matice, redovite i izvanredne sjednice Predsjedništva i drugih tijela, priprema i organizacija godišnjeg Glavnog odnosno Velikog vijeća, pisanje priopćenja, suradnja s međunarodnim subjektima, sudjelovanje u organizaciji prvosvibanjskih proslava, suradnja sa drugim sindikatima u Matici i izvan Matice…).
 • Dugotrajni pregovori za ulazak Sindikata policije u Maticu tijekom 2006. godine.
 • Sjednice Malog vijeća Matice posebno intenzivne koncem 2008. godine zbog aktualnog pitanja zamrzavanja plaća i proširenja Matice. Ulazak novih sindikata državnih službi, sindikata UNICRO-a, Sindikata zdravstva u Maticu te izmjene Statuta Matice.
 • Organizacija izborne sjednice Velikog vijeća Matice u ožujku 2010. godine na kojoj je predsjednik Velikog vijeća, Vilim Ribić izabran za predsjednika Matice. Nadalje, predstavljanje i zastupanje Matice od strane predsjednika te veliki angažman zaposlenika Tajništva po tim pitanjima.

12. RAD VIŠIH TIJELA SINDIKATA

 • Pripremljeno je i održano 12 sjednica Velikog vijeća, 19 sjednica Malog vijeća, 12 sjednica Upravnog vijeća, 4 sjednice Nadzornog vijeća i 2 sjednice časnog suda. Sjednice znače višestruko više radnog vremena nego li ona sama traje, jer uključuje niz radnih faza: ogranizacijsku i sadržajnu pripremu, sama sjednicu, te pisanje zapisnika i postupanje po zaduženjima. Sjednice Velikog vijeća male su skupštine, pripremaju se nekoliko dana prije sjednice i na tome se radi i nekoliko dana poslije.

13. IZDVAJANJA ZA ZNANOST I OBRAZOVANJE / JAVNI SEKTOR

 • Analiza smanjenja izdataka za znanost i visoko obrazovanje tijekom 2009. i 2010. godine.
 • U svrhu analize veličine i troškova javnog sektora, ugovorena je suradnja sa Institutom za javne financije i 01. lipnja 2010. godine izrađen je istraživački projekt pod nazivom “Analiza sustava zaposlenih u hrvatskom javnom sektoru.

14. ODNOSI S JAVNOŠĆU

 • Intenzitet kontakata i istupa u medijima varirao je s obzirom na aktualnost i važnost tema kojima se Sindikat u datom razdoblju bavio.
 • Intenzivna medijska aktivnost bila je u svibnju, lipnju i kolovozu 2006. po pitanju plaća, od rujna 2006. do svibnja 2007. po pitanju štrajka, privilegiranog upisa djece branitelja, integracije sveučilišta, pregovora za TKU i doprinosa solidarnosti, od svibnja do prosinca 2007. po pitanju izbora, političke trgovine, obrane od napada iz drugih sindikata i Večernjeg lista, u 2008. po pitanju školarina, integracije sveučilišta, pregovora za kolektivni ugovor, doprinosa solidarnosti, odjetničkih tarifa, poskupljenja, zamrzavanja plaća, proračuna, u 2009. po pitanju Zakona o radu, TKU-a, promjene poreznog sustava i mnogih drugih aktualnih tema.
 • U medijima se konstantno vrši napad na dostojanstvo naših članova odnosno zaposlenika javnih i državnih službi etiketirajući ih kao privilegirani sustav. Vezano za to sindikati javnih službi imali su tiskovnu konferenciju i čak zaprijetili i štrajkom.
 • Upućeno je i prosvjedno pismo HRT-u povodom neistinitog prikaza reakcije sindikata javnih službi na Vladin prijedlog o ukidanju materijalnih prava iz TKU-a.

15. PRAVNA PITANJA

 • Kraj 2006. i prvu polovicu 2007. godine obilježio je stalni protupritisak Tajništva protiv nastojanja naših uprava da privole članove na odricanje od svojih potraživanja iz sudskih tužbi za božićnice, stalni sastanci u Ministarstvu po tom pitanju, te tematski sastanci po regionalnim vijećima i podružnicama.
 • U travnju 2008. godine dobili smo prvu pravomoćnu presudu za neisplaćeni dodatak za posebne uvjete rada (Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu). Pravomoćne presude ostalih županijskih središta još nemamo.
 • Kampanja za pokretanje sudskih tužbi za isplatu dodatka za posebne uvjete rada u 2008. godini (nakon dobijanja prve pravomoćne sudske presude u takvom sporu – pilot tužbe), izrada letaka i dopisa za članstvo, održavanje sastanaka na pojedinim podružnicama, odbijanje pritiska i obračunavanje s odvjetnicima koji upadaju na pojedine podružnice i potkopavaju rad Sindikata tj. pokušavaju pridobiti članstvo kao svoje stranke; pregovori s Ministarstvom po pitanju isplate navedenih dodataka; informiranje povjerenika i članstva o uvjetima za podizanje tužbi i konstantna suradnja s njima po tom pitanju. Priprema i podizanje tužbi za isplatu dodatka za posebne uvjete rada za članove na IRB-u i FKIT-u u Zagrebu. Konstantni odlasci na sudske rasprave u navedenim sporovima, sklapanje sudskih nagodbi za veliki broj članova te dobijanje pozitivnih prvostupanjskih presuda u tim sporovima. Podizanje tužbi za članove i na drugim ustanovama je u tijeku.
 • Pravna pomoć pri izradi posebnog kolektivnog ugovora za Hrvatski hidrografski institut u Splitu, Institut IGH
 • Konstantno pružanje pravne zaštite, pisanje dopisa, komunikacija s odvjetnicima, obraćanje Ministarstvu, čelnicima ustanova, zastupanje članova na sudu, rješavanje individualnih problema i problema na podružnicama, kontinuirani kontakti s povjerenicima i s članovima po pitanju njihovih tužbi, informiranje članstva…
 • Kontinuirano obraćanje Državnom odvjetništvu i Vladi zbog naplate sudskih troškova protiv Sindikata unatoč sklopljenim nagodbama
 • Stalna analiza pravnih situacija po presudama i nagodbama te konstantno rješavanje problema neisplata po istima, uzrokovanim nedoznačavanjem sredstava ustanovama od strane Ministarstva.
 • Pokretanje velikog broja ovršnih postupaka radi naplate potraživanja članova ostvarenih u pravomoćnim sudskim presudama i nagodbama.
 • Praćenje stambenih pitanja na sveučilištima i aktivan rad u Povjerenstvima za tumačenje Kolektivnog ugovora za znanost (u određenim razdobljima i predsjedavanje Komisijom) i TKU-a.
 • Proučavanje i analiza primjene Konvencija Međunarodne organizacije rada na slučaj Vladine jednostrane odluke o smanjenu plaća, pokretanje inicijative pred MOR-om za ocjenu usklađenosti Vladine jednostrane odluke o smanjenju plaća s Konvencijama MOR-a.

16. OPĆA, POLITIčKA I DRUGA PITANJA

 • Povremena suradnja sa strankama i saborskim zastupnicima na općim pitanjima.
 • Sudjelovanje na tri okrugla stola SDP-a o sindikatima i socijalnim pitanjima u lipnju 2006. godine, suradnja sa strankom umirovljenika, sudjelovanje na Saboru HDZ-a 2007. i Saboru SDP-a 2008. godine, na političkoj akademiji SDP-a na temu obrazovanja u 2007. godini.
 • Javna kampanja povodom formiranja nove Vlade 2008. godine, analiza Koalicijskog sporazuma HDZ-HSS-HSLS, javni kritički angažman zbog zahtjeva HSS-a o 6 milijardi kuna za poljoprivredu te otvoreno pismo predsjedniku RH i plaćeni oglas.

17. SURADNJA SA SREDIŠNJICAMA I DRUGIM SINDIKATIMA

 • Kontinuirani rad u Koordinaciji sindikalnih središnjica, individualni sastanci s predsjednicima središnjica, sudjelovanje na nizu konferencija i skupština drugih sindikata, koordiniranje stajališta za GSV, rješavanje zadataka i problema s Uredom za socijalno partnerstvo.
 • Preuzimanje funkcije Koordinatora sindikalnih sredošnjica u razdoblju od travnja do listopada 2008.
 • Rasprave o nizu tema unutar središnjica: minimalna plaća, rad na crno, zaštita na radu, Zakon o radu, javno-privatno partnerstvo u javnom sektoru, odvjetničke tarife, dužnosničke mirovine, reprezentativnost sindikata i sindikalnih središnjica, podjela sindikalne imovne, mirenje u radnim sporovima, državni inspektorat, rad nedjeljom, zdravstvena i mirovinska reforma, obrazovanje odraslih…..
 • U ožujku i travnju 2008. opsežne pripreme, dogovori, medijska kampanja, organizacija i sudjelovanje u zajedničkom prosvjedu sindikalnih središnjica u travnju 2008. sa zahtjevima za pravednijom preraspodjelom društvenog bogatstva, promjenom Vladine politike u pravcu zaštite radnih prava, za učinkovito rješavanje problema radnih ljudi, dostupnost zdravlja, obrazovanja, pravde i sudovanja svim građanima… Pritisak na Vladu radi realizacije istaknutih zahtjeva.

18. VERTIKALA PROSVJETNIH SINDIKATA

 • Kontinuirani sastanci ili kontakti telefonom, cjelodnevni sastanak radi dogovora oko strategije i nastupa na jesen 2006. godine.
 • Održavanje sastanaka Glavnog / Velikog vijeća Vertikale i postizanje dogovora o jačanju integracijskih procesa, te priprema i organizacija sabora obrazovne Vertikale.
 • Studeni i prosinac 2007. obilježili su stalni dogovori i analize situacije oko političke trgovine, intenzivan medijski angažman i borba za afirmaciju potvrde uspjeha u pregovorima. Održavanje mnogobrojnih zajedničkih radionica diljem RH na temu politike plaća Vertikale i pripreme članstva na eventualni angažman u budućim pregovorima i mogućem štrajku.

19. POSLOVNA I FINANCIJSKA PITANJA

 • Konstantno mjesečno odobravanje zajmova članovima Sindikata i redovno praćenje i pripremanje mjesečnih financijskih izvještaja.
 • Sudjelovanje u radu društva Rosip d.o.o. vezano za časopis Radno pravo.
 • Stalno praćenje kretanja uloženog kapitala i preispitivanje financijske politike Sindikata zbog poremećaja na tržištu.
 • Pronalaženje i ugovaranje raznih povoljnosti za članove našeg Sindikata kao i za sve članove sindikata udruženih u Maticu.
 • Intenzivan rad, praćenje i sudjelovanje u radu tijela Matice stanogradnje d.o.o.
 • Analiza troškova sudskih sporova i povrata parničnih troškova, izrada izvještaja po ovom pitanju za Upravno i Nadzorno vijeće te uspostava kompletne detaljne evidencije svih sudskih sporova u kojima Pravna služba ili odvjetnici Sindikata zastupaju naše članove te detaljne evidencije troškova takvog zastupanja i povrata parničnih troškova po tim sporovima; uspostavljanje kompletne evidencije, unosom svih potrebnih podataka u novi računalni program izrađen za tu svrhu, je u tijeku.

20. STAMBENA PITANJA

 • Nakon dugotrajnih dogovora i pregovora oko ideje rješavanja stambenog zbrinjavanja članova te višekratnog odlučivanja, u 2007. godini osniva se i započinje s radom Matica Stanogradnja d.o.o., društvo osnovano od strane našeg i još šest sindikata.
 • Nakon anketiranja članstva, u tijeku je prezentacija projekta „Špansko-Oranice” u Zagrebu, te rad na ostalim projektima društva.

21. ZAUZIMANJE ZA NENASTAVNO OSOBLJE

 • Od rujna 2006. do siječnja 2007. godine upućivani su dopisi Rektorskom zboru i široj javnosti povodom odbijanja povlaštene / subvencionirane kamatne stope za stambene kredite za nenastavno osoblje u sustavu.
 • Provođenje i analiza ankete među članstvom radi uvida u stanje i razlike u koeficijentima za nenastavna radna mjesta od rujna 2006. do siječnja 2007. godine.

22. ZAUZIMANJE ZA ZNANSTVENE NOVAKE – ASISTENTE

 • Tijekom 2008. održan je niz sastanaka s predstavnicima radne skupine asistenata te se stvara stalni pritisak na Ministarstvo kako bi se spriječilo smanjenje roka za izradu doktorata kroz Zakon o znanstvenoj djelatnosti i Kolektivni ugovor.
 • Sudjelovanje na skupovima znanstvenih novaka i asistenata, konstantna suradnja, promicanje i zaštita njihovih prava i interesa.

23. PROBLEMI čLANOVA I PODRUŽNICA

 • Broj podružnica se od prošlog Sabora povećao za dva, te ih sada imamo 130.
 • Stalno rješavanje nebrojenih problema članova i podružnica, iščlanjenja i opstrukcija na nekim podružnicama, pokušaja smjene povjerenika, uspješno završena pomoć članovima koji su od Grada Zagreba dobili stanove na korištenje a koje im je Grad namjeravao oduzeti ili prodati, suradnja sa sistem-inženjerima radi poboljšanja njihovog statusa u sustavu, stalni kontakti i konzultacije s povjerenicima…
 • Teški i dugotrajni problemi uznemiravanja i omalovažavanja zaposlenika na Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža krajem 2006. i početkom 2007. godine i zaposlenika Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču tijekom 2008. godine. Navedeno je zahtijevalo niz sastanaka s povjereništvima podružnica, puni angažman pravne službe, medijske istupe, sastanke s čelnicima ustanova, s predstavnicima Ministarstva te konstantnu i gotovo svakodnevnu pravnu potporu povjereništvima podružnica.

24. MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

 • Intenzivno sudjelovanje na brojnim međunarodnim konferencijama, seminarima, na nizu konferencija o bolonjskom procesu (i ministarske konerencije), visokom obrazovanju…
 • korespodencija sa sindikatima visokog obrazovanja u svijetu, izvršenje obaveza prema Education Internationalu, čitanje materijala iz inozemstva.
 • sastanci u zemlji s predstavnicima Europske komisije, OECD-a, Svjetske banke, MMF-a….
 • Organizacija konferencije Education Internatinala za visoko obrazovanje u Dubrovniku 2008. godine.
 • Posjet sindikatu obrazovanja u Bosni i Hercegovini 2008. godine.

25. KAMPANJA I ŠTRAJK ZA PLAĆE U OBRAZOVANJU I ZNANOSTI

 • Od rujna do studenog 2006. godine provedeni su višestruki dogovori i pripreme odnosno kampanja za organizaciju štrajka sindikata prosvjete. Održane su tribine i sastanci širom Hrvatske te je provedena medijska i informativna kampanja (tiskana su dva Vjesnika Vertikale, mnogobrojni leci te kontinuirano informiranje putem web stranica).
 • 24. studenog 2006. godine organiziran je zajednički štrajk od strane sva tri sindikata prosvjete (Vertikala).
 • studenog 2006. godine potpisan je Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti prema kojem se u sustavu obrazovanja i znanosti prilikom obračunavanja plaće osnovna plaća uvećava i dodacima za povećanje obujma i složenosti posla, i to na način da se isti obračunavaju na već uračunati dodatak iz prethodne godine (od 01. kolovoza 2007. za 2%, od 01. srpnja 2008. za 2,1%, od 01. srpnja 2009., 2010. i 2011. za 2,2%, te od 01. srpnja 2012. za 2,3%).
 • Potvrda uspjeha štrajka i medijska afirmacija Sporazuma o osnovici za plaće u javnim službama i Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti u prosincu 2006. godine, niz sastanaka po podružnicama i drugim sindikatima te dodatna informativna kampanja.

II. POSLOVI U ORGANIZACIJI I TAJNIŠTVU 1. TRAGOM ŠESTOG SABORA

 • Zatvaranje mnogobrojnih poslova tragom Sabora i priprema i uređenje usvojenih dokumenata, priprema izborne procedure za Veliko vijeće

2. IZBORI U SINDIKATU

 • Višemjesečni napori pri organizaciji i provođenju izbora u Sindikatu u različitim fazama, koordiniranje, aktivno praćenje i vođenje brige o tijeku izbora na 128 podružnica i 4 regionalna vijeća.

3. SEMINARI – EDUKACIJA

 • U razdoblju od svibnja do rujna 2006. održana su 2 edukativna seminara za zastupnike Sindikata, jedan seminar u rujnu 2006.
 • Nakon provedenih izbora za zastupnike Sabora, u ožujku i travnju 2010. održano je 5 kratkih seminara za novoizabrane zastupnike u svim regionalnim vijećima.

4. PROSLAVA 20. OBLJETNICE RADA SINDIKATA

 • 11. siječnja 2010. godine iznimno uspješno organizirana je svečana proslava povodom 20. godina rada Sindikata na kojoj su kao gosti bili prisutni i Predsjednik RH, Premijerka i drugi uvaženi gosti.

5. SEDMI SABOR SINDIKATA

 • Dugotrajne pripreme i višemjesečni napori prilikom organizacije Sedmog Sabora Sindikata.

6. PRAVILNICI / INTERNI AKTI SINDIKATA

 • Rad na Pravilniku o izborima, na Pravilniku o stipendijama, na Odlukama o pomoći, na Pravilniku o fondu solidarnosti, na Pravilniku o članstvu, Statutu Sindikata, na Pravilniku o radu i ustroju Tajništva Sindikata i na drugim internim aktima.

7. POSLOVNI OBJEKT

 • 2006. i 2007. godine traga se za adekvatnim poslovnim prostorom tragom odluke Šestog sabora Sindikata.
 • Tijekom 2008. vrlo intenzivno i dugo pregovaranje oko jedne konkretne lokacije; dugotrajan posao ispitivanja pravnih, poreznih i drugih pitanja vezanih za navedenu lokaciju; konstantne konzultacije s poreznim savjetnicima, odvjetnicima, građevinarima i arhitektima…
 • Koncem 2008. godine realizirana je kupnja istog zemljišta za izgradnju poslovnog objekta, počinju pripreme za početak gradnje, stalni sastanci s inženjerima i građevinarima, priprema i rad na novoj projektnoj dokumentaciji.
 • Održavanje sastanaka s arhitektima i inženjerima izuzetno učestalo od kraja 2009. godine (redovite tjedne koordinacije, sastanci sa vlasnicima susjednih parcela radi dobivanja suglasnosti, sastanci sa drugim potencijalnim poslovnim partnerima), istraživanje svih pravnih, financijskih i drugih zapreka vezano za moguće varijante ulaska u projekt s drugima partnerima i investitorima, analiza i potpisivanje Ugovora za novi projekt zaštite građevinske jame.
 • Nakon okončanja natječaja, pred samim smo potisivanjem Ugovora o izvedbi građevinske jame i početka gradnje našeg poslovnog objekta.

8. SPORTSKE IGRE I SPORTSKE AKTIVNOSTI

 • Uspješno su organizirane i održane 8., 9., 10. i 11. sportske igre.
 • Organizacija nogometne lige zagrebačkog Regionalnog vijeća svake godine.

9. INFORMATIVNA AKTIVNOST

 • Izrada mnogobrojnih letaka za članove povodom referenduma, štrajka i izbora u Sindikatu.
 • Napisano je nebrojeno mnogo dopisa našim članovima.
 • Redovito ažuriranje i punjenje web stranica Sindikata.
 • U tijeku su inicijalne pripreme za izradu novih web stranica i novog vizualnog identiteta Sindikata.

10. AD HOC, POVREMENI ILI NEPREDVIĐENI POSLOVI

 • Redovno godišnje reažuriranje članstva.
 • Izrada detaljnog godišnjeg pregleda poslova Sindikata.
 • Godišnje ocjenjivanje podružnica i isplate honorara za rad i sindikalnu aktivnost povjerenika.
 • Analitička priprema internih financijskih izvještaja za tijela Sindikata.
 • Praćenje i savjetovanje oko financijskih izvještaja podružnica i izrada konsolidiranih financijskih izvještaja Sindikata
 • Rješavanje informatičkih pitanja i problema s kompjuterima i drugim tehničkim sredstvima.
 • Opsežna priprema radnih evidencija, internih obrazaca i rješenja tragom Pravilnika o radu Tajništva.
 • Uvođenje internet računovodstva u Sindikat u drugoj polovici 2006. godine.

11. STALNI POSLOVI TAJNIŠTVA

 • Stalna evidencija članstva, rješavanje molbi iz Fonda solidarnosti, raspisivanje, zaključivanje i obrada godišnjeg natječaja za dodjelu stipendija Sindikata, mjesečno odobravanje zajmova članovima i redovno praćenje i pripremanje mjesečnih financijskih izvještaja, konstantno informiranje članstva (telefonski, dopisima, putem web stranica), dnevni press-cliping, te mnogobrojni drugi tekući poslovi.
 • rješavanje kadrovskih pitanja (otkazi, upozorenja na obveze, primanja novih zaposlenika, rad s kadrovima i izgrađivanje kadrova).
 • Redovni polugodišnji postupak ocjenjivanja u Tajništvu Sindikata.
 • Vođenje radnih evidencija, te izrada potrebnih internih obrazaca i rješenja.
 • Praćenje poslovnih pitanja i ulaganja Sindikata i briga o plasmanima, interna analitika i makroekonomska analitika.
 • Redovno tjedno planiranje i raspoređivanje poslova i zaduženja, e-mailovi i redovna korespodencija, analiza i kontrola.
 • Implementacija nove baze članstva.

12. ANALITIčKI POSLOVI

 • Kontinuirane analize kretanja plaća, uvid u donošenje i kretanje državnog proračuna, izdvajanja za znanost i svih makroekonomskih pokazatelja.
 • Angažman oko rebalansa državnog proračuna i smjernica fiskalne i ekonomske politike.
 • Kontinuirano praćenje učinaka sporazuma o plaćama te analize kretanja plaća nakon štrajka, periodičke analize za potrebe pregovora i medijskih nastupa.
 • Opsežna i temeljita ekonomska simulacija i projekcija učinaka Sporazuma za povećanje plaća u svibnju i lipnju 2009. godine

Zagreb, 11. lipnja 2010. godine

Mirela Bojić, dipl. iur., prvi tajnik


Ključne riječi:

pregled aktivnosti, Sabor Sindikata

Prednosti članstva