IZVJEŠTAJ SABORSKOG ODBORA ZA STATUT

IZVJEŠTAJ SABORSKOG ODBORA ZA STATUT OBVEZNI ČLANOVI ODBORA: Doc. dr. sc. Dražen Cuculić (Medicinski fakultet, Rijeka), Zlata Vukelić (Sveučilišna knjižnica, Rijeka), mr. sc. Željko Popović (Učiteljski fakultet, Osijek), dr. sc. Rajko Odobaša (Pravni fakultet, Osijek), Dubravka Radas (Rektorat Sveučilišta, Split), mr. sc. Maja Krčum (Pomorski fakultet, Split), dr. sc. Vilko Smrečki (Institut Ruđer Bošković, Zagreb), […]

17. lipnja 2010.

IZVJEŠTAJ SABORSKOG ODBORA ZA STATUT

OBVEZNI ČLANOVI ODBORA:

Doc. dr. sc. Dražen Cuculić (Medicinski fakultet, Rijeka), Zlata Vukelić (Sveučilišna knjižnica, Rijeka), mr. sc. Željko Popović (Učiteljski fakultet, Osijek), dr. sc. Rajko Odobaša (Pravni fakultet, Osijek), Dubravka Radas (Rektorat Sveučilišta, Split), mr. sc. Maja Krčum (Pomorski fakultet, Split), dr. sc. Vilko Smrečki (Institut Ruđer Bošković, Zagreb), doc. dr. sc. Alan Antonović (Šumarski fakultet, Zagreb), Jasna Mufić (Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb), dr. sc. Dubravka Hozjan (Fakultet prometnih znanosti, Zagreb), Mirjana Vujić (Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb), Ljiljana Kondić (Metalurški fakultet, Sisak).

1. Obvezni članovi saborskog odbora za Statut jednoglasno su donjeli odluku da nema potrebe za održavanjem sjednice istog Odbora te je sukladno tome rasprava o prijedlozima za izmjene i dopune Statuta koji su predloženi od strane Velikog vijeća, predsjednika Velikog vijeća i Tajništva Sindikata provedena izjašnjavanjem obveznih članova Odbora putem elektoničke pošte.

Predloženo je:

 • da se u Statutu predvidi mogućnost uređenja pitanja vezanih za štrajk osim Pravilnikom, i Naputkom o štrajku (članak 14.);
 • da se predvidi iznimka od roka za podnošenje žalbi te da se produži rok za odlučivanje po žalbama sa 15 na 30 dana (članak 22.);
 • da se izričito navedu razlozi zbog kojim Malo vijeće u starom sazivu može odbiti prijedlog kandidata za novog glavnog povjerenika (članak 44.);
 • da članove Upravnog vijeća na svojoj konstituirajućoj sjednici izravno izabire Veliko vijeće (članci 82., 98. i 104.);
 • da Veliko vijeće može po potrebi preuzeti ovlasti Malog i Upravnog vijeća, osim ovlasti koje su u isključivoj nadležnosti Upravnog vijeća (članak 82.);
 • da se predvidi, osim obavještavanja i obvezno izjašnjavanje stalnih članova radnih tijela Velikog vijeća i članova Upravnog vijeća iz redova Velikog vijeća prilikom donošenja odluke okolovanjem, budući da navedeni članovi imaju pravo veta (članci 89. i 106.);
 • da se produži mandat članova Malog i Upravnog vijeća sa 2 na 4 godine (članci 99. i 104.);
 • da u radu Malog vijeća, kao pridruženi članovi mogu sudjelovati ostali članovi viših tijela Sindikata po pozivu predsjednika Velikog vijeća (članak 99.);
 • da članovi Sindikata koji nisu u radnom odnosu na području koje pokriva Sindikat znanosti ne mogu biti kandidati za članove Upravnog vijeća (članak 104.);
 • da Veliko vijeće glasuje o povjerenju članu Upravnog vijeća koji je uložio veto, a čiji veto je Malo vijeće ocijenilo neopravdanim (članak 106.);
 • da časni sud može donjeti Poslovnik o svojem radu (članak 113.);
 • da se tumačenje Statuta ostavi u ovlasti samo Sabora Sindikata i Velikog vijeća, a ne više i statutarnog odbora Velikog vijeća (članak 132.);
 • predložene su i manje stilske izmjene i dopune te usklađivanje odredaba Statuta s gore navedenim prijedlozima izmjena i dopuna Statuta kao i s izmjenama i dopunama Pravilnika o izborima Sindikata usvojenim 22. prosinca 2009. godine.

Odbor je jednoglasno prihvatio gore navedene prijedloge izmjena i dopuna Statuta.

2. Obvezni članovi Odbora razmotrili su zahtjev dr. sc. Vilka Smrečkog koji je tražio da se ne usvoji amandman kojim se predlaže dodavanje novog stavka 4. u članku 26. Statuta. Navedenim stavkom 4. u članku 26. predvidjela bi se obveza godišnje revizije broja zastupnika podružnice, sukladno izmjenama u brojnom stanju članstva na podružnici, u vremenu između dva Sabora. Dr. sc. Smrečki smatra da je dodavanje navedenog stavka nepotrebno i da bi mandat povjerenicima trebao trajati četiri godine bezuvjetno, a ne da se skraćuje razmjerno eventualnom smanjivanju broja članova na podružnici. S druge strane, argumenti koji govore u prilog unošenja navedenog stavka u članak 26. Statuta su da se, u razdoblju od četiri godine, između dva Sabora broj članova na podružnici može drastično izmjeniti i biti u znatnom nesrazmjeru s brojem zastupnika (glasova) na koji podružnica ima pravo, čime podružnica gubi legitimitet. Provedeno je izjašnjavanje obveznih članova Odbora putem elektoničke pošte. Budući da je utvrđeno da je omjer glasova 5:5, smatra se da nije prijeko potrebno inzistirati na odlučivanju o tom pitanju s obzirom na objektivnu zasnovanost uočene dileme. Stoga se prijedlog amandmana za dodavanje navedenog stavka 4. u članku 26. ne unosi u predmetni izvještaj kao prijedlog dopune Statua te se konačno odlučivanje o istom prenosi na Veliko vijeće u čijoj je ovlasti i tumačenje Statuta, radi pomnije analize problema.

3. Detaljniji pregled usvojenih izmjena i dopuna Statuta nalazi se u prilogu ovoga izvještaja. (op.ur. koje na zahtjev možete dobiti u tajništvu)

Zagreb, 11. lipnja 2010.

Kristina Begović, dipl. iur., v.r.


Ključne riječi:

Sabor Sindikata, Statut sindikata

Prednosti članstva