AKTUALNOSTITemeljem odredbe članka 31., stavka 1. točke 7. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst, ožujak 2001.), Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je tijekom listopada 2003. (sukladno dogovoru na sjednici Senata održanoj 16. rujna 2003.)


PRAVILNIK
o kreditiranju zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se kreditiranje zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće namjene:
1. izgradnju ili kupnju obiteljske kuće ili stana
2. kupnju i komunalno uređenje građevinskog zemljišta
3. proširenje stambenog prostora (dogradnja, nadogradnja)
4. poboljšanje uvjeta stanovanja (adaptacija, rekonstrukcija)
5. konverziju prije korištenih komercijalnih kredita za namjene navedene u točkama 1. - 4. ovoga stavka
6. konverziju prije korištenih kredita odobrenih uz posebne uvjete za iste namjene u Zagrebačkoj banci d.d. (specijalni stambeni aranžamani)
7. otplatu prije korištenih kredita za iste namjene u drugim bankama

U dogovoru s Ministarstvom znanosti i tehnologije odredbe ovog pravilnika primjenjivat će se na stambeno kreditiranje ostalih zaposlenika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja zagrebačke regije.

Članak 2.

1. Opći uvjeti
Opći uvjeti kreditiranja svih zaposlenika neovisno o odrebama članka 4. određuju se kako slijedi:
- Najviši iznos kredita: 800.000,00 kn
- Vrsta kredita: dugoročni kredit uz euro-deviznu klauzulu, po srednjem tečaju HNB-a na dan zaključenja ugovora

2. Rokovi otplate
Za sve namjene korištenja stambenih kredita iz prethodnog stavka ovog članka utvrđuju se rokovi otplate za iznos kako slijedi:

a) manje od 7.500 eura - najviše 10 godina
b) od 7.500 do 15.000 eura - najviše 20 godina
c) 15.000 eura i više - najviše 30 godina

Plan otplate kredita u svim navedenim slučajevima mora završiti s navršenih 65 godina života.

3. Ostali uvjeti
a) Naknada za zaprimanje i obradu zahtjeva: 220 eura
b) Način otplate kredita: mjesečno, obustavom od plaće putem trajnog naloga
c) Osiguranje kredita:

- bonitet dužnika (osnovica je 1.700,00 kn + anuitet = neto plaća dužnika; ako ovako dobivena plaća nije dovoljna bonitet se može pojačati sudužništvom)
- zasnivanje založnog prava na nekretnini u omjeru visine kredita i procijenjene vrijednosti nekretnine 1 : 1; uz obvezno jamstvo jedne osobe
- ako je omjer visine kredita i procijenjene vrijednosti nekretnina 1:1,3, nije potreban jamac
- jamce je moguće zamijeniti garantnim depozitom pri čemu jednog jamca može zamijeniti 10% garantnog depozita od iznosa kredita
- zaposlenik je dužan primati plaću preko tekućeg računa otvorenog u Zagrebačkoj banci d.d. Radi plaćanja obveza po kreditu treba dati trajni nalog Banci koji dospijeva na naplatu svakog prvog u mjesecu.

KREDITNA SPOSOBNOST
JAMCI
DEPOZIT
ZALOG NA NEKRETNINE
NAKNADA ZA
OBRADU ZAHTJEVA
anuitet+1 osnovica
1
0 %
1 : 1
220 eura fiksno, u kunskoj protuvrijednosti
anuitet+1 osnovica
-
0 %
1 : 1,3
220 eura fiksno, u kunskoj protuvrijednosti

Članak 3.

Procjenu vrijednosti nekretnine na kojoj se osniva založno pravo obavlja ZANE d.o.o. Zagreb o trošku zaposlenika (trošak procjene 2,50 eura/m2, najviše 1.500,00 kn za stanove, odnosno 1,25 eura/m2 za kuće površine do 500 m2, najviše 2.400,00 kn).

Članak 4.

Ovim se člankom pobliže uređuje kreditiranje zaposlenika iz članka 31., 39., 91. i 92. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za koje će Ministarstvo znanosti i tehnologije plaćati dio kamate utvrđene kao naknadu u članku 5. Ugovora o odobravanju stambenih kredita zaposlenicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja zagrebačke regije.


1. Kredit za kupovinu ili izgradnju stana ili kuće može se odobriti zaposlenicima (uključivo članove kućanstva) koji nisu vlasnici obiteljske kuće ili stana kao posebnog dijela zgrade na području Republike Hrvatske ili u inozemstvu. Ako zaposlenik ili članovi kućanstva imaju u vlasništvu kuću ili stan manje površine od površine predviđene točkom 3. ovog članka, imaju pravo na kredit za kupovinu ili izgradnju dodatne stambene površine pod uvjetima propisanim ovim člankom. Članom domaćinstva prema prethodnom stavku smatra se bračni drug te osoba koja s njim stanuje: potomak, pastorak i usvojenik, te osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici, ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom, kao i bilo koja osoba koju je zaposlenik po zakonu dužan uzdržavati.
2. Zaposlenici iz ovog članka imaju pravo na subvenciju kamatnih stopa, koja predstavlja 1/3 kamate dogovorene između Zagrebačke banke d.d. i Sveučilišta u Zagrebu. Razliku kamate do 6,29% plaća Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, a ona je u ovom trenutku 4,19%.
3. Najveći iznos kredita sa subvencijom dobije se kada se 1.250 eura pomnoži s korisnom površinom stana, i to:
- samac: 35 m2 + radna soba 12 m2 = 47 m2 ukupno
- dvočlana obitelj : 47 m2 + radna soba 12 m2 = 59 m2 ukupno
- tročlana obitelj: 59 m2 + radna soba 12 m2 = 71 m2 ukupno
- četveročlana obitelj: 71 m2 + radna soba 12 m2 = 83 m2 ukupno
- obitelj s više od četiri člana: 71 m2 + radna soba 12 m2 + svaki član obitelji iznad četiri člana po 12 m2.
- svaki član domaćinstva koji je zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu ima pravo na radnu sobu površine 12 m2.
- uvjeti iz ovog članka primjenjuju se i kada stambena površina premašuje površinu utvrđenu ovom točkom do najviše 5%.
4. Ako zaposlenik kupi stan manje površine od površine utvrđene u točki 3. ovog članka, dužan je dati izjavu kojom se odriče prava na kredit razmjeran pripadajućoj površini.
5. Dodaci stanu kao što su npr. balkoni, lođe, terase, drvarnice i sl. uračunavaju se u korisnu površinu stana prema propisanim postocima u odnosu prema stvarnoj površini.
6. Zaposlenik se može koristiti kreditom za kupovinu ili gradnju stana ili kuće površine veće od utvrđene u točki 3. ovog članka.
7. U skladu s prethodnom točkom, na dio kredita kojim se kreditira površina iznad površine utvrđene u točki 3. obračunava se redovna (nominalna 6,29%); u skladu s člankom 4., točke 2. ovog pravilnika.
8. Ako se tijekom otplate kredita poveća broj članova kućanstva zaposlenika kojem je odobren kredit u skladu s prethodnom točkom ovog članka, zaposlenik stječe pravo na naknadu Ministarstva znanosti i tehnologije pod uvjetom i na način kako je to utvrđeno u točki 2. ovog članka, za veću površinu u skladu s točkom 3. ovog članka.

Članak 5.

Prestanak prava na subvenciju

1. U slučaju odlaska zaposlenika u prijevremenu mirovinu, njegove smrti ili nastupanja invaliditeta koji mu onemogućava rad na Sveučilištu, zaposlenik (ili njegovi nasljednici) sukladno ovom članku, otplata kredita nastavlja se pod istim uvjetima.
2. Ako zaposlenik proda ili zamijeni stan/kuću prije roka otplate kredita i ne kupi drugu nekretninu iste ili veće stambene površine u roku od 30 dana, zaposlenik je dužan u roku od 90 dana jednokratno platiti iznos cjelokupno plaćene naknade koju je Ministarstvo znanosti i tehnologije isplatilo u skladu s člankom 4. točka 2., prema njegovom ugovoru o kreditu.
3. U slučaju odlaska iz sustava znanosti i visokog obrazovanja (prestanak radnog odnosa) zaposlenik nastavlja vraćati kredit po komercijalnim uvjetima Banke.

Članak 6.

Adaptacija, proširenje ili dokup

1. Ako zaposlenik ima u vlasništvu stan ili kuću odgovarajuće površine, sukladno članku 4., stavku 3. pravilnika, ili veći, tada ima pravo na stambeni kredit uz plaćanje punog iznosa kamate (trenutno 6,29 %).
2. Ako zaposlenik ima stan manje površine od one za koju ostvaruje pravo, sukladno članku 4., stavku 3., ima pravo na kredit uz subvencioniranu kamatnu stopu, ali samo za razliku onih kvadrata koje ima u vlasništvu do onih na koje ima pravo sukladno članku 4. stavak 3.
Za iznos kredita veći od ovako dobivenog iznosa mora plaćati punu kamatnu stopu.
3. Ako zaposlenik živi u stanu čiji nije vlasnik i želi ga adaptirati, ima pravo na iznos kredita sa subvencijom do najvišeg iznosa kredita kao da kupuje stan ili kuću adekvatne površine sukladno članku 4., stavku 3. U ovom slučaju vlasnik stana dužan je dati pismenu izjavu o namjeni kredita, a korisnik kredita pismenu izjavu kojom se odriče svih ostalih prava iz ovog pravilnika.

Članak 7.

Ostali zaposlenici

Ostali zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu (koji nisu obuhvaćeni člankom 4. ovog pravilnika) imaju pravo na stambene kredite u Zagrebačkoj banci d.d. uz trenutnu nominalnu kamatnu stopu 6,29% (bez subvencije Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske) do najvišeg iznosa od 800.000,00 kuna.

Članak 8.

1. Sveučilište se obvezuje na primjeren način izvijestiti zaposlenike Sveučilišta u Zagrebu o namjeni i uvjetima kreditiranja.
2. Svi potrebni dokumenti za stjecanje prava na realizaciju kredita iz ovog pravilnika nalazit će se na WEB stranicama Sveučilišta.
3. Odmah nakon potpisivanja ugovora između MZT-a i Zagrebačke banke d.d., Sveučilište će početi zaprimati i rješavati zahtjeve zaposlenika.
4. Krajnji rok zaprimanja zahtjeva za kredit uz subvenciju MZT-a jest 15. studenog 2003., a za kredit bez subvencije do 1.prosinca 2004.
5. Zahtjev za kredit s potrebnom dokumentacijom šalje se poštom ili se dostavlja osobno na portu Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, s naznakom: "za stambene kredite".
6. Za sve zahtjeve pristigle tijekom dana obrada će se obaviti u roku od 48 sati te će se Banci dostaviti lista zaposlenika, kao i lista zaposlenika s iznosima prava na subvenciju.
7. Lista će se istodobno objavljivati na WEB stanicama Sveučilišta.
8. Slijedi postupak realizacije kredita u Banci.

Članak 9.

U slučaju navođenja netočnih podataka u upitniku iz prethodnog stavka, zaposleniku prestaju sva prava utvrđena ovim pravilnikom i snosi kaznenu odgovornost.

Članak 10.

Ovaj pravilnik sastavni je dio Ugovora o kreditiranju koji će sklopiti Zagrebačka banka d.d. i zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu, kao korisnik kredita.

Sva ostala pitanja o međusobnom odnosu bilo koje od strana ovog kreditnog aranžmana koja nisu utvrdena ovim pravilnikom i/ili Ugovorom o odobravanju stambenih kredita zaposlenicima Sveučilista u Zagrebu, uređivat će sporazumno Banka i Sveučilište u Zagrebu, odnosno primjenjivat će se opći akti Banke.

Članak 11.

Za izmjene i dopune ovog pravilnika nadležan je Senat Sveučilišta u Zagrebu, uz suglasnost Ministarstva znanosti i tehnologije i Zagrebačke banke d.d.

Izmjene ovog pravilnika ne mogu biti u suprotnosti s ugovorima iz članka 1., stavka 2. ovog pravilnika.

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom njegova objavljivanja na oglasnoj ploči Sveučilišta u Zagrebu, odnosno WEB stranicama Sveučilišta u Zagrebu.


Rektorica

Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer
 

Povratak na vrh


© MAG Inventor d.o.o. 2001